Friday, March 30, 2012

It's 11:40 and I must sleep....està les tres quarts de dotze menos cinc i haig de dormir

Seen today:
 • Lots of broken windows in El Corte Ingles and Starbucks
 • Cambridge examiner's training
 • Happy students and happy me finishing up for the vacation
 • The very worst movie in the world
 • Not enough of the inside of my eyelids....something to be rectified now
 • Not quite enough of my family, nor my painting
 • Eldest's cool new haircut.
Now, back to those eyelids.

Que he vist avui:
 • Moltes finestres trencades al Corte Ingles i a Starbucks
 • Un taller per ser examinadora amb Cambridge
 • Alumnes i jo molt contents perquè ara estem a vacances
 • El pitjor pelí del món.
 • No bastant del banda interior dels meus parpelles
 • No bastant de la meva família, ni la meva pintura
 • El tall de cabells nou i molt guia de la Gran
Ara, parlant dels parpelles.....

Thursday, March 29, 2012

Still no photos because... encara no tinc fotos perquè.....

I spent every spare moment sleeping or painting.  No kidding.

He passat cada moment que podria trobar pintant o dormint.  De veritat.

Report card time, so I was at work early......and got it ALL done!  YEAH!!!! and a note to anyone out there who ever takes private lessons for any reason whatsoever.  SHOW UP.  If you can't show up, phone WAY in advance.  It's just rude otherwise, even if the person will still be paid.

Està l'època per fer notes i per això he arribat molt aviat a treballar, i he acabat TOT!!!  TOMA!!!! i per recordar, si fas classes particulars algun dia, per qualsevol raó?  ASSISTÍS A CLASSE!!!!!  Si no pugis assistir, trucar...MOLT aviat.  Està simplement maleducat si la mestra està pagat o no.

When I wasn't doing that, or being stood up by students, I was painting or having a truncated nap (shortened cause I had to get up for a class that didn't happen).  Grrrr.  I woke up at 5 am...a wee bit early I thought, laid in bed for half an hour, and then got up to paint.  What a beautiful start to the day.  Mmmmm, and then the student who didn't show?  Spent that hour painting too.  Felt a much happier and calmer girl by the end of that. 

En els moments quan no feia això, ni esperant per alumnes que no arribava, estava pintant o fent un migdiada molt truncada (ho havia de fer més curt per tornar a treballar per un classe que no passava).  Grrrrr.  He despertat a les 5 aquest mati(nada) una mica massa aviat.  He quedat allà, pel llit per un mig horeta, però finalment he aixecat i he anat a pintar.  Una començament del dia molt preciós.  I quan aquest alumne no assistia?  Un altre hora pintant.  M'he trobat molt més tranquil·la i contenta al final d'això.

Hope you had a good one.  Espero que hagi tingut un bon dia també.

Wednesday, March 28, 2012

Wee bit crazed. Una mica boja

Life is kinda crazy right now.  I've managed to mix together end of term chaos with a walking madness and it is b.u.s.y. around here.

La meva vida, en aquest moment, està una mica boja.  He combinat el caos del fi de curs amb unes ganes per caminar em deixo o.c.u.p.a.d.a.

So, what I'm not showing you:
 • photos of the ugliest socks in the world that I bought for hiking.
 • photos of the man's new windbreaker which was supposed to be shared, but which is WAY too big for me, so I get my own
 • photos of a cool fanny pack that man got for him (and me) to use rather than a sweaty-heavy knapsack
 • photos of my awesome and surprisingly unpainfull (if I don't think about it too hard) blisters.  Wish me luck on Sunday when I'm going walking again with the local mountaineering group.
Deixe'm explicar-te el que no t'ensenyes:
 • fotos dels mitjons més lleigos del món 
 • fotos del jaqueta contra-vent del Home que teòricament era per repartir amb mi, però està ENORME, llavors, aniré a trobar un per a mi també.
 • fotos d'un motxilla per la cinta/cul per l'Home (i jo) en lloc dels motxilles normals, que són molt calorós i que pesant bastant també
 • fotos de les meus ampolles impressionants, però estranyament no gaire dolorós (si no penso molt).   Creus els dits per diumenge quan vaig a fer senderisme un altre cop amb el grup de muntanya

Maybe tomorrow I'll get it together to take those photos and post them....or not.
Potser em trobaré prou organitzada demà per fer aquestes fotos, però no ho veig clar.  

Maybe I'll paint a bit too, though I don't see when just yet.  Potser pintaré una mica també, però encara no veig com.

Tuesday, March 27, 2012

Too many late nights....masses de nits molt tardes

and too many early mornings.  I masses de matins molt aviats.

Sooooo, more later.  Hope you're having a good one.

Per aixòòòòòò, més desprès.  Espero que tingueu un molt bon dia.

Monday, March 26, 2012

A visceral understanding. Ho entenc físicament

I walked a long way today.  I walked 40K today.  It was lovely and my legs are tired and the dog still had energy to burn at the end of it all!

He caminat una distància ben llarg avui.  He caminat unes 40 kilòmetres avui.  Ha estat un plaer absolut, les meves cames estan cansats i el gos encara té energia a sobre.

One thing I figured out today though, in a deep personal understanding kind of way.  Springs.  Catalunya, and the mountains here are full of springs.  Called fonts in Catalan.  These are much beloved and often called after saints, though not always.  One of the ones that I passed, and drank out of today, apparently has the best water in Spain.  That's what I was told.  I've heard claims, not quite so broad, but similar claims for most of the fonts in the mountains.  Those lower down, not so much...too much ground pollution, but the high ones?  Best water there is.  I'm told.

Una cosa que he solucionat una cosa avui per un nivell molt personal.  Fonts.  Catalunya i els muntanyes aquí les tenen moltes.  Hi ha casi una reverencia pels fonts...sovint porten nomes dels sants, però no sempre.  Un de les fonts que he passat avui, i de que he begut també, té, m'ha explicat una parrella per allà, té el millor aigua d'Espanya.  He sentit sentiments semblants per moltes fonts, potser no sentiments tan ambiciós, però similar.  Les fonts més a baix, ara no estan tan segur, hi ha massa de contaminació pel terra, però les dels muntanyes?  El millor aigua del món, em diuen.

The thing is that this is a pretty dry land, and a pretty hot land.  And the fact that cool clean water simply springs from the earth seems like, well, it seems like a gift or magic.  Something very special.

Aquest país és força sec i força calin.  La realitat que aigua net i fresca simplement surt del terra sembla, bé, sembla una regal, o màgica.  Una cosa molt especial.

I now have no problem understanding how it is that springs were attributed their own gods, and faeries.
No tinc cap dificultat  entendrònt com les fonts tenien les seves propies reis, o sants.  

Sunday, March 25, 2012

I think I covered all the bases today. Em sembla que he fet tot avui.

Let's see.  Did some pilates to keep my legs in form, did half an hour of drawing.  Spent time contemplating a painting and now have a way forward with it.  Walked, with the man (BONUS) and rowed too!  again with him, triple bonus.  Stopped with the rowing folks and some other friends on the terrace in the sun.  Lovely.

Mira, he fet pilates, per mantenir la forma de les meves cames, un mig hora de dibuix.  He passat temps contemplant una pintura i ara jo sé el que haig de fer.  He caminat, amb l'Home (YEAH) i he remat també!  encara amb l'Home....fantàstic.  Passat una estona amb els gens de remar i altres amics en el sol.  Una passada.

Walked again....sweet.  Ate a delicious lunch, napped, read, went to see Youngest perform.....ate a delicious (well, maybe my enthusiasm is carrying me too far, but it was good), read to the kids and now a nice comfy bed.

Hem caminat més, hem dinat be, hem fet una migdiada, he llegit, i he anat a veure l'espectacle que ha actuat la Petita (amb uns quants altres nens).  Hem sopat molt bé (potser em poso una mica massa entusiasmada, era bo però rés espectacular) he llegit pels nens i ara estic reposant en el meu llit, molt còmoda.

I should say that these kid's performances?  The are so. much. better here.  SO MUCH!  They are funny as all get out, the costumes are always incredibly creative and evocative without spending a fortune, the staging and lighting is always cool and they are FUNNY.  You come out of them happy and entertained rather than relieved.  Know what I mean?

Haig de dir també que aquest tipus d'espectacle, actuat pels nens?  Estan molt. millor. aquí.  Però MOLT!  Estant tant divertits que passis molt de temps rient.  Els disfresses estan sempre increïblement creatius, i evocatius, no gasten molt per fer-los, els llums, el son i com ho fan la coreografia està sempre molt ben fet i sobretot, són d.i.v.e.r.t.i.t.s.  Surts sempre contents i feliç més que alleujat, si saps que vull dir.

That I'll count as a good day, no?   Youngest too.   Un dia prou bé, no? La Petita pensa igual també.

Saturday, March 24, 2012

no focus. Dia sense focus

Honestly, I am having a hard time putting together a post, today was so very scattered.  There is absolutely nothing I can get a grip on to write about.  Maybe I should look for something very small and make it into something big in good blog fashion.

La realitat és que no puc trobar un focus per escriure avui.  la dia ha passat en una manera molt desconnectat.  No hi ha res que puc utilitzar com un clau, un eix, o frontissa per una història. Potser hauria de trobar un moment molt petit i fer-ho molt gran com fan els blocs molt sovint.

Or not.  O no.

Went to work today, new student, it was fine.  He treballat avui, he tingut un alumne nou, cap problema.

Cut the man's hair.  Nothing exciting to report there.  He tallat els cabells del meu marit. No pas una activitat super emocionat.

Had a nap.  He fet el migdiada.

Walked in the mountain with Eldest. He fet un passeig pel muntanya amb la Gran. 

Though actually that got interesting at the end.  We ran into an, gonna just say it here, an old woman in the hills working her way down to the village.  She was moving a little slow, she said her knees trouble her.  She also said that she's 81.  If I'm going down that route when I'm 81 with that little trouble, I'm counting myself blessed.  I'd also like to state that there is now NO asparagus in the hills near where I live.  She had a GROCERY bag full of asparagus.  OMG, now there's a pro.

Però, de fet, aquest passeig ha quedat força interessant.  Hem trobat una avia pel muntanya, baixant amb molt de compte fins al poble. Ha estat baixant força a poc a poc, i ens ha dit que els genolls la fan mal.  També ens ha dit que té 81 anys.  Quan tinc 81 anys, espero que baixi com a ella.  També, tu juro, no hi ha ni un esparrac pel muntanya ara.  Ni un.  Ella ha tingut una bossa de supermercat PLE d'esparracs.  PLE... una professional.

Asparagus hunting officially delayed a day or two.   
Buscant esparraces, oficialment ajornat per alguns dies.

Friday, March 23, 2012

Trailwalker's off. El Trailwalker no passarà

That's it, it's done and it's not going to happen.  It's basically OK, although I find as I write this that I am somewhat disappointed.  Simply speaking, not enough walkers.

Ja està, està fet i complet.  El Trailwalker no ho faré aquest any.  Bàsicament, cap problema, però trobo, aa a l'hora d'escriure, que estic una mica decebuda.  Simplement, no teníem caminadors.

Most of the day I was sincerely hoping that the folks I met with the other night would say no.  They did, and I can honestly say that I'm glad.  Doing something like this would be an absolute blast with a keen team, but with people who are not sure, or not committed, it would totally suck.

Per la majoria del dia estava esperant que els del reunió de l'altre nit diria que no.  Ho han fet i amb complet sinceritat puc dir que me'n alegro.  Fent una esdeveniment tant gran com això amb un equip entusiasmat seria fantàstic, però amb un equip que no estan segur que ho volen fer, que no estan estiguin comprimit...seria ben desagradable.

Better to not go, than to go and be miserable and stressed out.  Millor que no vàgim en lloc d'anar-hi i trobem-nos miserable i estresats.

SO...good things that have come out of this?  Llavors, els beneficies de tot això?

1.  I am in better shape and I am going to continue to train.  Were it not for this, I wouldn't be able to run 13K up and down mountains, and now I can. 
2.  I've met new people, and I have the chance to do some really long walks with them, for that alone it was worth the effort.
3.  I have gotten to know another group of people much better as well, again, worth the effort.
4.  I now have, as a goal, to walk 100K, and I hope to do so before the summer.

1. Estic molt més en forme, i continuaré d'entrenar.  Si no he fet aquest esforç, no podia córrer unes 13K amunt i avall pels muntanyes, i ara, puc.
2.  He trobat gens nous i tinc l'oportunitat de fer rutes ben llargs amb els.  Això solament val la pena.
3.  Conec millor alguns altres persones, i això també val la pena. 
4.  Tinc, com una mena d'objectiu de caminar un cent kilòmetres.  Potser abans de l'estiu.


The end.  Fi.

Thursday, March 22, 2012

Times I feel more like a foreigner. Temps quan em trobo més com una estragera

There are times, when trying to do something with a group of Catalans, that I really do feel very different.  Like a foreigner.  Honestly, Catalans are not exactly worlds apart on a cultural level, but there are some issues that emerge, especially as you get into more intricate work, that is....different.

Hi ha temps, per exemple quan estic intentant de gestionar una idea amb un grup de catalans, quan em trobo molt diferent. Com una estrangera.  La veritat és que els catalans no son en un altre món per nivell cultural, però hi han moments que surten, sobretot quan estem intentant treballs que són més intricat, que estan...diferents.

Another world view, shall we say. 

Un altre vista del mon, es pot dir.

Also small things, they've never heard of a walkathon, particularly when it is paid by the kilometer.  And bigger things: they cannot imagine a world without opposicions - brutal and stupid massive examination process to become a civil servant of any sort.  So if you've gotten a teaching degree, then you have to go and jump through a whole other lot of exams to start to actually teach, for example.  Just ask Kate.

Hi ha coses petites, com no han sentit mai una walkathon i em costava temps per definir-ho però el que li costava era la concepte de ser 'sponsorship' per kilòmetres caminats.  També coses més grans....no poden imaginar un món sense oposicions - que són brutal, estúpid i massiu exàmens per ser funcionari, de qualsevol tipus.  per exemple, si ja tens una carrera com a mestre, encara has de saltar unes quantes altres exàmens abans de començar de ensenyar....opts preguntar la Kate, per exemple.

Small things that make me sit up and notice.  My boss even says that I always have a different point of view on things.......sometimes a weird one.  I quote.

Coses petites que noto.  Fins i tot, la meva cap diu que sempre tinc una altre punt de vista en tot....de vegades, un molt estrany.  Cito

Wednesday, March 21, 2012

Hmmmmm,

Well, went on a lovely long walk today, 23K....and it was delightful.  Damp in spots, but lovely.  Met up with Kate, we got there at the same time, got in the car just as it started to rain and got out as it ended after a nice half hour natter.....

Doncs, he anat a un passeig de 23K avui, era preciós...una mica humida, però, molt maca.  He trobat amb la Kate, hem arribat al mateix moment, hem pujat al cotxe per esmorzar al moment quan començava de ploure, i hem sortit quan acabava desprès d'uns 30 minutes de xerraire!

On the other hands, we met up with potential Trailwalker team members, and we're still waiting.....they want a 24 hour cooling off period to debate whether they want to do this....more onthe level of raising the funds than on the level of doing the walk.  The thing is that you have to raise a certain amount of money to do the course and if you don't get that much, you cannot walk.

Per un altre banda, amb la tema de Trailwalker, encara estem pendants.  Un 24 hores de pensaments....volen rumiar, sobre tot, no estan gens segur que poden arribar amb els diners que tocar per fer la cursa.

Patience.  Paciencia.

On a different note, I found I wrote this post first in Catalan, then in English....just spent an hour with a good size group of Catalans......

Per dir un altre cosa, he escrit això primer en Català i desprès en anglès...he acabat de passar una hora amb un bon grup de Catalans.

Tuesday, March 20, 2012

Roller coaster...hmmm, com es diu en català??

Latest news.....well, earlier news. 

Two dropped out of the team, one altogether and the other to be part time support. 

Then one of the new ones said that he doesn't really want to try and raise money.

I nearly cried.

Les noticies....dos han donat la baixa, un completament, l'altre per ser suport per un part dels temps.

Llavors, un dels nous m'ha dit que no li ve de gust buscant diners.

Estava a la punt de plorar.

Then this evening people got keen, started returning calls, started calling me....and I am feeling hopeful again.  Even the man, best husband in the world (at least for me!) even offered to walk....and he SO does not want to.  He can more happily and comfortably run 20K than walk it, he just blisters up....

Però aquesta tarda els altres participants han començat de fer una mica d'esforç, han començat de tornar trucades, i de trucar-me.....un altre cop, tinc esperança.  Fins i tot l'Home, el millor marit del món (per a mi!) m'ha dit que ho farà, i NO vol fer ho, gens ni mica.  Pot córrer 20K més content que caminar-ho....les ampolles que surtin!!!!

We meet tomorrow night, and I have hopes that MAYBE we can sign up...MAYBE!!!

Ens trobem demà a la tarde, i espero que puguim inscriure-nos. Potser!!!!

Monday, March 19, 2012

Pay off for good behaviour. He guanyat perquè m'he comportat bé!

OK, so today was a longer distance day.  I have more time so I had planned a longer walk/run to prep for the Trailwalker should we get a team together. 

But boy o boy, I did not want to go. 

La idea per avui era per fer més distància.  Tinc més temps el dilluns i per tany he planejat un passeig/córrer més llarg per preparar-me per el Trailwalker si podem fer equip.

Però no tenia gens de ganes aquest matí.

I was virtuous though and hauled myself out of bed and off we went....a 13K run with a WHOLE lot of climbing and descending, then after a break at home, a 10K walk to a neighbouring village, then after a short break at home, a 5K walk in the mountains.  Plus a couple of kilometers here in the village. My legs are tired.  Ooof

Em portava bé al final i anava a....córrer per unes 13K amb moltes pujades i baixades, llavors, desprès de descansar unes minutes a casa, una passeig de 10K cap a un altre poble per aquí, i finalment, després d'unes minutes de descans a casa, un passeig de 5K pls montanyes I a més,  un parell de kilòmetres aquí poble.

The bonus?  Up at the top of the mountain I ran into my hairdresser and a couple of friends of his. I now may have walker numbers 4 and 5!!!  Not celebrating till we're signed up and the entry fee is paid, but muted optimism is the emotion of the hour.  And creakiness.

Com una premi, cap a munt del muntanya, he trobat el meu perruquer i alguns dels seus amics.  Ara, potser tenim caminadors números 4 i 5!!  No faig festa fins que tenim tots apuntat i pagat, però una optimisme molt tranquil ha arribat.  I una mica de dolor, com una avia.

Sunday, March 18, 2012

Trailwalker, trailwalker

OK, I'm coming clean about the adventure I'm trying to plan.....

I am trying to get a team together to do the Trailwalker this year....it's 100K in 32 hours.  You need 4 people to walk and 2 support.  We have three (hopefully, one has to talk to his wife) walkers and two support, but we have to find a final person to walk it.  It isn't the kind of event that you want to talk someone into...they kind of have to want to....

OK, t'explico l'aventura que estic intentant de planejar.

Estic intentant de formar un equip per fer el Trailwalker aquest any,  serà 100K en 32 hores.  Necessiteu uns 4 caminadors i 2 persones de suport.  Ara tenim tres (espero, un ha de parlar amb la seva dona) caminadores i dos de suport, però faltem l'ultime caminador.  No és un tipus d'activitat que vols convèncer una person... han de vol fer-ho....ha de fer il·lusió.

We also have to raise €1,500 for Oxfam to build wells for people who have to walk hours every day simply for water.  Seems a good cause, no?

També hem de guanyar diners, un €1,500 per Oxfam per construir pos per gens que han de caminar per hores cada dia simplement per aigua.  Em trobo un bon idea, no?

All we need is one more person to walk....one more!

Tot el que necessitem és un persona més per caminar....un més.

Wish us luck, OK?
Creus els dits, OK?

Saturday, March 17, 2012

Wolf Hall Wolf Hall

I finally picked up Wolf Hall by Hilary Mantel.  It's not really my kind of book, though not something anathema to me, but not the first book I'd go to.  Also, my Dad gave it to me, having finished it himself, and told me that I it takes a little concentration to keep track of who everyone is. 

Finalment he començat Wolf Hall escrit per la Hilary Mantel.  No és el tipus de llibre que normalment llegeixo, però tampoc és un tipus que m'odio.  També el meu pare me'l va donar quan el va acabar i em va dir que necessitar força concentració per quedar clar qui és qui i qui ha fet què a qui.

So, I picked it up with some trepidation, and you know what?  It's great.  Shouldn't be a surprise, but there it is, and it is no trouble keeping everyone lined up so far, and I'm half way through.  I'll post about it when I'm done.

Llavors l'he començat amb una mica d'esglai, però saps què?  És fantàstic.  No hauria de ser una sorpresa, però mira, és així.  Encara no he tingut cap dificultat recordant tots els personatges i ja he acabat la primera meitat.  Us diré més quan acabo.

Whatcha reading now?
Què esteu llegint ara?

 

Friday, March 16, 2012

WHOA!!!! Deu n'hi do!

After four years....four years, two year of which was spent waiting for a single paper from Madrid, Eldest and the Man went to the National Police to get Eldest's papers, her DNI and passport.  This was a couple of days ago.  As expected, we didn't have all the papers, but today?  TODAY????

HOME RUN!!!!!!

Desprès de quatre anys, quatre anys, del qual dos anys esperant per un sol paper del Madrid...la Gran i l'Home anava als Policies Nacionals per buscar els papers per la Gran....el DNI i passaport.  Això fa unes dies.  Com pots imagina, no tenia totes els papers.  Però avui?  AVUI??????


GOOOOOLLLLL!!!!!!!!!


They came home with Eldest's brand new Spanish passport, her brand new DNI (as far as the Spanish are concerned more important than a passport) and Youngests's ID card, which kind of creepily identifies her as a foreigner......


Arribaven a casa amb la passaport espanyol i el DNI nou de trinca!  i un carnet d'identitat per la Petita que, una mica incòmodament, la identifica com 'estrangera'

Thursday, March 15, 2012

Frustrated. Frustració

I cannot go into all this here, though maybe I could, still, it feels too early.  Lord I love a comma this evening, no?

No puc explicar tot ara mateix, però potser sí, encara, trobo massa aviat.  Em sembla molt enamorada amb les commas, no?

Let's leave it at this.  I am trying to plan a really cool adventure and we're one person short.  Grrrrrrr....the window to enter is shutting too.

Per el moment, dic això.  Estic intentant de crear un grup per fer una aventura molt guai i faltem una sola persona.  Grrrrr.....l'opportunitat per matricular-nos està acaban ràpidament també.

Wednesday, March 14, 2012

Well, that was rewarding. LLavors, ha anat bé.

The list for today went well.

1. The market
2. Run 5K 45 min, 20 min pilates!
3. The Man and Eldest go off to apply for her DNI and passport.  Wish them luck and a half Well, they went off, and of course, didn't have all the papers, so this has been added again to Friday's list.  ho hum.
4. Buy tickets for Canada for us and the dog YIPEEEE!!!!!
5. Finalise the place to stay for Canada...fingers crossed YIPEEEE!!!!!
6. Buy tickets to see a concert in BCN Not done, but off the list as I'll be in Paris that day.  See below.
7. Transfer money at the bank to reserve my place on an upcoming excursion
8. Prep for a course I'm taking on Fri morning Not possible due to a dead link.
9. Buy tickets to a different concert, hopefully Not done, no reply to email
10. Get tickets to go to Paris YIPEEEEE!!!!!!
11.  Sort out a question with Revenue Canada (FUN WOW!)
12.  Try to complete a big adventure I have planned and get that rolling.  FAST!  Some movement, no resolution.

Also, worked and went to a dr's apt.  Not too shabby all around!

Breathe. done.  Still doing it, thankfully.

La llista per avui ha anat força bé..

1. Anar al marcat
2. Córrer 5K, 45 min, 20 min pilates!
3. El meu Home i la Gran van a buscar el DNI i passaport per la Gran.  Creus dits i esperem. Mira, anaven, però com podries imaginar, faltaven un paper i han de tornar-hi divendres.
4. Comprar billetes per anar a Canadà per nosaltres i el gos TOMA!!!!
5. Finalitzar el lloc on quedem aquest estiu, espero TOMA!!!!
6. Compre una entrada per anar a un concert en BCN No cal, perquè seré en Paris, mira a baix.
7. Fer un transferència a la caixa per fer una reservació per una excursió
8 Preparar-me per un curs que faré divendres al matí No, perquè l'enllaç no funciona
9.  Comprar una entrada per un altre concert a BCN, espero No, perquè no ha respost al email
10.  Comprar billetes per anar a Paris TOMA!!!
11. Intentar de clarificar una dubte amb Revenue Canada (dels impostos)
12 Intentar de concretar una gran aventura que tinc planificat...RAPIDAMENT! Estem una mica més endavant, però no hem tancat la tema encara.

Respirar.  fet, i per sort, encara ho estic fent.

Kicked that out of the park, no?

Que bé, no?

 

Tuesday, March 13, 2012

Getting down to business. Fent negocis

My list for tomorrow is unnerving.

1. The market
2. Run
3. The Man and Eldest go off to apply for her DNI and passport.  Wish them luck and a half
4. Buy tickets for Canada for us and the dog
5. Finalise the place to stay for Canada...fingers crossed
6. Buy tickets to see a concert in BCN
7. Transfer money at the bank to reserve my place on an upcoming excursion
8. Prep for a course I'm taking on Fri morning
9. Buy tickets to a different concert, hopefully
10. Get tickets to go to Paris
11.  Sort out a question with Revenue Canada (FUN WOW!)
12.  Try to complete a big adventure I have planned and get that rolling.  FAST!

Breathe.

La llista per demà em fa nerviosa.

1. Anar al marcat
2. Córrer
3. El meu Home i la Gran van a buscar el DNI i passaport per la Gran.  Creus dits i esperem.
4. Comprar billetes per anar a Canadà per nosaltres i el gos
5. Finalitzar el lloc on quedem aquest estiu, espero
6. Compre una entrada per anar a un concert en BCN
7. Fer un transferència a la caixa per fer una reservació per una excursió
8 Preparar-me per un curs que faré divendres al matí
9.  Comprar una entrada per un altre concert a BCN, espero
10.  Comprar billetes per anar a Paris
11. Intentar de clarificar una dubte amb Revenue Canada (dels impostos)
12 Intentar de concretar una gran aventura que tinc planificat...RAPIDAMENT!

Respirar.

Monday, March 12, 2012

Someone asked me today. Algú m'he preguntat avui

I was asked today if I was a foreigner.  Un home m'he preguntat avui si sóc una estrangera.

I surprised myself with my answer.  Em sorprenc a mi mateix amb com li he contestat.

Yes and no I said.  Sí i no deia.

Mira com va el meu cap.  Look what's going on in my head.

Sunday, March 11, 2012

beach day again! Dia de platja, un altre cop!

Love a Sunday.  M'encanta les diumenges.


Lazed around in the morning, then off to the beach and a lovely lunch in the sunshine, then laying around on the beach....really low on the beach cause the wind was chilly.....while Eldest studied history.  We had a LONG talk about WWI and the 20s and 30s...interesting in fact.  Then meandered home and a nice dinner.

Passàvem el matí fent poc, i desprès hem anat a la platja a on hem dinat molt bé, amb molt de sol....hem anat a la platja un altre cop per estirar-nos.  Vol dir ben estirats, el vent feia fred i la Gran estudiava historia.  Hem parlat del primer guerra mundial i els dècades dels 20s i 30s....estava força interessant.  Finalment, hem vagat cap a casa i hem sopat bé.


Hope you all had a great day to.
Espero que tots vosaltres hàgiu tingut un molt bon dia també.

Saturday, March 10, 2012

Good news! Bones noticies

First and foremost?  We have visitors and it is delightful.  Family from the UK is here.  Lovely lovely lovely!  They even brought chocolate!  What more can you ask for?

Primer? Els convinguts han arribat i tot està espectacular.  Familía des del RU.  Molt bé, fantàstic, meravellós?  Ens han portat xocolata!  Que més podries demanar?

Second?  Well, the man gets the Economist, the magazine.  He leaves older copies in the john for reading.  Though actually, I think they're current, just checked the date.  The article it was open to (I sometimes wonder if he leaves them open to pages I might like, he's like that) is an article in the Finance and Economics section.  Not the first bit I usually go to.

Segona?  Bé, mira, l'home llegeix el Economist, la revista.  Deixa copies antigues en el lavabo per llegir-els.  Però de fet, em sembla que són els actuals.  He acabat de verificar la data.  Estava deixat obert amb un article especific cap a munt (de vegades crec que els deixa obert a articles que potser m'agradaria, és així, l'home.) Aquest article està en la secció de financi i economia.  No el part on vaig primer, normalment.

The article this time is delightful.  Good bedtime reading, and noon-time reading and morning reading.  Seems that, and I quote, for the first time ever, the number of poor people is declining everywhere.  If that isn't good news, I don't know what is.  Are the world's problems solved?  Clearly not, but this is still good.  They are discussing primarily a decline in the number of people who are living in truly abject poverty, less that $1.25 per day.  Seems something's going right, and I'm glad. In Africa, the number of desperately poor people fell by 12 million people between 2005 and 2008.  Now these folks are not going out to by  Porsche 4X4's or anything silly like that, but 12 million  people who are less poor than they were?  That's a good thing. And there has been improvement all over the globe.

L'article és un sol.  Molt bo per llegir a l'hora de dormir, o al migdia o pel matí també.  Sembla que, i copia del article aquí, per la primera vegada mai, el número de gent que viuen en pobresa ha disminuït per tot al reu.  Si això no és una bona noticia, no sé que en serà.  Evidentment, no hem solucionat tots els problemes del mon, malgrat d'això, està una bona noticia.  Sobretot l'article parlar dels més pobres de tots, els que han d'intentar de viure amb menys de $1.23 cada dia.  Alguna cosa va bé i me n'alegro.  En l'Africa, per exemple, el número de gens molt pobres ha baixat per 12 milions entre 2005 i 2008.  Aquests gens no van a comprar un 4X4 de Porsche, ni cap altre tonteria, però 12 milion gens qui no són tan pobres com abans?  Està bé.  I ha millorat per tot el mon.

Work still to be done, but good news indeed.

Encara hi ha treball per fer, però bones noticies.

 

Friday, March 9, 2012

I assume you do this too. Imagino que vosaltres feu igual

Over the course of the day I think of all sorts of things to blog about.  Funny things people say, something that happens, but then, when the time comes to write.....Blank

Durant el dia, tinc unes quantes diferent ideàs per penjar aquí al bloc.  Coses divertides que diuen algú, qualsevol cosa que passa, però a l'hora d'escriure?  Res.

What I can remember from today was thinking about running.  I don't pretend to be as fluid, coherent and delightful to read as Haruki Murakami in his slim book What I talk about when I talk about running partially cause I'm not an internationally acclaimed literary novelist, and partially because I am writing at 11:30pm and publishing directly without editors, editing or a pause to think about it.  What do they call that?  A cooling off period?

El que puc recordar estava pensant de córrer.  No tinc ambicions de ser tan fluid, coherent ni transfixiant com a en Haruki Murakami en la seva novella What I talk about when I talk about running en part perquè no sóc una novel·lista amb gran mèrit i èxit internacionalment i en part perquè estic escrivint a les 11:30 de la nit i el publicaré de seguida, sense editors, ni editant-se, ni una pausa per pensar.  Com es diu això, una pausa per refrescar-se?

So, what was I thinking about when I was thinking about running?  Most of it was remarkably unprofound, another part of it was about a bit of an adventure I am trying to put together, and I'll let you know about it if I pull it off.  Indeed I might first anyway, but not today.  A good part of the time I was thinking about my legs, and another good part of the time my lungs.  I was also thinking about how the two of them are working when I'm running.

Llavors, de que estava pensant quan estava pensant de corrent?  La majoria no era gens profunda, un altre part?  Sobre una repta, una aventura que estic intentant d'organitzar i us ho explicaré si tinc èxit...oooo, us ho explicaré més aviat, però no avui.  Un bon part dels temps passava pensant de les meves cames, i una altre bon part dels meus pulmons.  També estava pensant de la manera que treballant quan estic corrent.

This shouldn't be a surprise, but my lungs mostly were overwhelmed when climbing and my legs when descending.   It is weird how they seem to teeter-totter back and forth though. There are times when I'm climbing when my legs go out and my lungs feel fine and when descending, the legs feel find and the lungs feel overwhelmed.

Ho hauria de ser una sorpresa, però els meus pulmons tenia més dificultat quan estava pujant i les cames quan baixava.  Trobo estrany que fan una desequilibri que va d'aquí cap allà, que el equilibri que tenen sempre canviar.  Hi han temps quan estic pujant i les cames em costa i els pulmons són fortes i el revers també, hi ha temps quan baixo i les meves cames troben molt bé però els pulmons estant cridant l'atenció.

I am sure there is someone doing some kind of PhD on this, but for me, it's a passing interest.  I can say for sure that doing a tough run two days after a tough run makes you notice your legs a little more.

Estic segur que algú està fent una doctorat sobre questa tema, per mi està un interes del moment.  Puc dir amb seguretat que si facis una ruta difícil dos dies desprès de corra el mateix ruta difícil, et notarà les cames una mica més.  Segur.

Thursday, March 8, 2012

Asparagus. Espàrrecs

Guess what I found in the mountains today!  ASPARAGUS!  Well, one asparagai?

Imagines el que he trobat al muntanya avui!  ESPÀRRACS!  Bé, un espàrrac.

No photo cause I ate it right away.

No tinc fotos perquè l'he menjat de seguida.

Wednesday, March 7, 2012

Rescheduling. Un nou horari

This year has been a struggle with the painting, with getting it done.  Still analyzing why.  I'd be better off getting brush on canvas rather than thinking about it, but I have done one thing to improve the situation.

Aquest any ha estat una repte sobre la tema de pintar.  Sobre completant coses.  Encara estic rumiant perquè.  Imagino que em serveix millor posant la pinzella al tela en lloc de pensant sobre la tema; malgrat d'això, he fet un canvi per millorar la situació.

I've switched up my schedule, so that it is a little closer to how it was on the boat.  I go to bed early (this being relative) early for me and get up when I wake up. Today at 5:45 or so.  I come upstairs, manage the email, do the drawing for the day...maybe I'll post those....and then paint if there is time.

He canviat el meu horari, llavors sembla més el que tenia a la barca.  Vaig a dormir ben aviat (relativament) vull dir, aviat per mi i quan em desperto, m'aixeco.  Avui a les tres quarts de sis, més o menys.  Pujo cam a dalt, faig el que cal amb els emails, faig el dibuix del dia...potser el penjo aquests, i pinto si tinc temps.

The other changes I've made is that I am now posting in the morning or midday, and I have simplified things.  Deleted blogs from the reader so fewer pop up, removed or blocked 'friends' and likes' from FB that were taking up too much space and too little interest and unsubscribed from a number of email circulars that were filling my inbox.

Altres canvis que he fet:  ara escric aquí pels matins, o per la migdia i he simplificat unes quantes parts de la meva vida online.  He esborrat unes blocs del reader per tant surten menys, he esborrat o bloquejat unes 'amics' i 'agrades' a FB que ocupaven massa d'espai i donaven poc interès i he desapuntat d'unes quants email circulars, els que venen de vegades per informar-nos sobre activitats, com dels museus.  Estaven omplint la meva bustia.

Guess what?  I'm reading more, I'm painting more, I've got more time with my kids, I'm still having a nap and I wake up in the morning refreshed.

I saps que?  Llegeixo més, pinto més, tinc més temps amb les meves filles i encara puc fer la migdiada i m'aixeco pel matí amb ganes i energia.

Yipee! Yippee!

Monday, March 5, 2012

Where did that go? A on és aquest????

Youngest had a rough start to the day.  She was downstairs, peacefully eating her breakfast, her Dad finished making her sandwich for snack and I went off to put it in her bag.  She doesn't always get such service, but today we were all up. 

La Petita ha començat el dia en una manera una mica dur.  Estava a la cuina, esmorzant en pau, el seu pare ha acabat de fer la seva entrepà per esmorza i he anat a posar-la en la seva motxilla.  Això no passa cada dia, però avui estàvem tots despertats.

Only problem was I couldn't find it.  As is usual, a search ensued with various accusations about where someone might have put it, till finally Youngest thought that maybe she'd left it in a local store where we stopped in on Sat before lunch.  You see, Youngest this weekend had a ridiculous amount of homework, and she finds that her homework always goes faster if she comes up to where I work to do it.  No distractions, she goes in, works and leaves.  But this week she had so much that she came up on Sat morning as well, not just her usual Friday afternoon.

L'únic problema era que no la podem troba.  Com sempre la hem buscat, hem fet algunes acusacions un a l'altre per intentar d'endevinar a on podria ser o qui la ha posat en un lloc estrany.  Finalment, la Petita pensava que potser la va deixa la motxilla en una botiga per aquí abans de dinar dissabte.  Mira, aquesta setmana la Petita tenia un quantitat de deures impressionant.  Deu n'hi do!  I troba que pot fer els deures més ràpida si puja cap a on treballo.  No hi ha cap soroll, no menjar no cap altre distracció.  Hi va, treballa i surt.  Aquest cap de setmana tenia tant feina que pujava dissabte al matí tan com divendres a la tarde.

On the way home, we stopped in a local store, the owner of whom is named Jesus.  We bought some stuff and came on home.  Seems we came on home without the knapsack.

Quan estàvem tornant a casa vam parar per unes momentets a una botiga, que fa plats preparats i més, i la propietat es diu Jesús.  Vam comprar una mica i vam tornar a casa.  Sense la motxilla ara sabem.

SO, you see, the store?  It's closed Mondays.  Fortunately, this is a village and we know that his kids go to the same school my kids went to, so I phoned Youngest's school to say she'd be late, then we went down to wait for him to drop off his kids.  His wife came, not him, and she didn't seem too keen to help.  Youngest went off to school with a pen and a notebook, and sorrow.

Llavors, la botiga?  Es tanca dilluns.  Afortunadament, està un poble i sabem que les filles d'en Jesús van al mateix cole on anaven les meves filles, per això trucava el cole actual de la Petita i hem baixat al cole per esperar per en Jesus.  La seva dona venia i no dona la impressió que volia ajudar-nos.  La Petita anava a cole amb una llibreta, un boli i tristesa.  

We told her to tell her teacher that Jesus had stolen her homework.

Hi ha un dit en anglès, quan els nens no han fet els deures, sempre diuen que el gos els ha menjat.  Bé, aquesta vegada, la nena podia diu que Jesús els l'ha robat.  En anglès ningú té el nom Jesús, només Jesús de l'església.

Fortunately, Jesus came through for us, came by and opened up the store, the Man got the knapsack, and I hauled it up the hill by 11:30, so she only missed a little and didn't get into trouble at all.

Afortunadament, Jesús està molt simpàtic i venia al botiga que el ha obert per nosaltres.  l'Home anava a buscar-la i jo la pujava al cole, tot abans de les 11 i mig, llavors, només faltava una mica dels deures i ningú la posava una falta.  

Jesus may have had them, but true to his name, he went out of his way to get them back to her when she needed them. Bottle of cava may be going his way this week!

Jesus potser les havia tingut, però en l'esperit del seu nom, ha fet una bona esforç, al seu únic dia de festa de la setmana i les ens ha tornat quan les ha tingut necessitat.  Una ampolla de cava deu ser anar per allà aquesta setmana, no?

Sunday, March 4, 2012

Catalonia is fantastic. Catalunya és una meravella

So, we couldn't go snowshoeing, so instead we went rowing on the sea!  How sweet is THAT!

Doncs.  No podíem anar a fer raquetes llavors, hem anat a fer rem al mar!!!! Una meravella aquest país, Catalunya.

Of course I rowed quite a bit when we were living on the boat, and in the summers because our dingy's only auxiliary propulsion is us and a pair of oars. I have never, however, rowed with a group in a boat with other people you have to keep time with.   I lie, I ice canoed one season, and we did it there.  That was very nearly 20 years ago though......

Evidentment vaig fer força rem quan vam viure a la barca perquè la barqueta petita que vam utilitzar per anar i tornar a la terra no tenia cap altre propulsió fora de nosaltres i una parella de rems.  Mai he fet rem amb un grup quan has de anar junts i a l'hora amb altres.  No.  Mentida.  Feia canoa de gel un any i he era gens amb que vaig haver de coordinar-me.  Fa 20 anys això.....

I don't know whether to show you the icky photos of my blistered and torn off blistered hands though......  either way,  after the row we all sat around on the terrace for a while and then Youngest and I then went off to the beach for a few hours, after we left the rowing crowd. 

No sé si us ensenyo una foto dels meus mans amb ampolles i ampolles trencades.....potser no.  Desprès de remar hem passat una bona temps al terrat amb una mica de pica pica.  Quan hem tornat a marxar, la petita volia quedar a la platja, i ho hem fet.

Lovely day.

Quin dia més maca.


Saturday, March 3, 2012

We were supposed to have been going snowshoeing. Havíem d'anar a fer raquetes demà

but there's no snow.  Poop.

però no hi ha neu. Caquetes.

Started the annual battle with the taxes, a long and dreary one here for the Canadian taxes.  COMPLEX!  Also the Spanish documents we need - sort of T4 equivalents - don't come out for some time.  My boss has given me mine, but the man's is a wee bit trickier.

Hem començat la batalla amb els impostos...una batalla molt llarga i molt malenconiós i lúgubre per fer els del Canadà.  TAN COMPLEXOS!!!  També els documents espanyols que necessitarem - no surten per uns altres mesos.  La meva cap m'ha donat la meves, però les del meu home són una mica més problemàtic.

The up side is that I spent a good part of the afternoon going through papers, resorting them so they're where they should be, and binning a good lot of them.  Ahhhhhhh.  Taxes from 2004?  Not any more!  We had a big toasty fire in the fire place to get rid of all the paper that we shouldn't just recycle.  I feel lighter and floaty.


L'avantatge amb tot d'aquest treball és que he passat un bon part de la tarde revisant papers, reorganitzant-los que estiguin on haurien de ser, i llençant una quantitat impressionant.  Ahhhhhhh.  Impostos del l'any 2004?  Gràcies, però mai més!  Hem fet un foc ben gran aquesta tarda per cremar tots els papers que no són per reciclatge.  Em sento molt més lleuger i falguera.

Now, my debate for tomorrow, the mountains or the sea?  Hmmmmmmmm so tough to chose.


Ja, haig de decidir per demà.  Muntanya o mar?  Hmmmmmm, una decisió dura.

Friday, March 2, 2012

Crazy! Boig!

I was talking to a man here who was telling me about when he sold his house, before the crash.  He said that the negotiated with several agents, and finally cut a deal with a company.  The agreement was that they would put his house on the market for €xxx,xxx.xx and if it hadn't sold in a year, they would buy it themselves for that price.

Estava xarrant amb un home aquí, i m'està explicant com va vendre la seva casa.  Abans del crisi.  Em va dir que va parlar amb uns quants immobilàries i al final van fer un acord que deia que l'immobilari vendria la seva casa per €xxx.xxx,xx i si no haguessis venut en un any, l'immobilari la comprarà, els mateixos.

I simply cannot imagine doing this.  These people are utterly NUTS.  It also explains, if this is a general practice, why it is that houses sit on the market so long without the price dropping.

Simplement, no ho puc imaginar, fent així.  Estan absolutament boigs!  Explica també com és, sí això passa sovint, que les cases queden per vendre per tant de temps sense baixen el preu.

A recipe for bankruptcy.
Una recepte per insolvència.