Friday, April 27, 2012

Gross Què asco

Everyone has to do it once, I guess.  We have to learn by butting our heads up against the wall hard from time to time!  I went for a run this morning, and followed my normal routine.  A banana, a piece of toast and a mug of tea, except today I didn't have time for the cup of tea (this should have been the first warning bell).
 Tothom ho ha de fer una vegada.  He anat a córrer aquest matí amb el meu sistema normal.  Un plàtan, una torrada i te, però aquest matí no tenia temps per el te (ho hauria de ser un senyal).

Normally I go running at around 9:30 am, after the big boxer who likes our route has gone home, but it's getting hotter here and I've got a TON to do today, so I went earlier.  Those of you who run, can probably see where this is going.
Normalment vaig a córrer a les 9: més o menys, quan el gos molt gran que li agrada la nostre ruta també ha tornat a casa, però fa més calor aquí i tinc MOLTES coses que haig de fer, per això he anat més aviat.  Vosaltres qui corren, poden intuir on vaig am aquesta historia, no?

I was also feeling pressed for time, and wanted a tough work out so I was really pounding along.  Uphill.  My normal middle distance run has 380M of climbing in it, at the beginning.  So I was pushing up the hill.  I got to the top of the first big chunk and thought that I might just blow chunks.  Yup.....ate too much then exercised hard.  GROAN!
També he tingut un sentit de pressa i volia treballar molt, llavors, pujava molt ràpidament.  Aquesta ruta que he fet avui té unes 380M de desnivell i tot la pujada és per començar.  Quan he arribat cap amunt del primer tros he pensat que vomitaria.  Sí.  Menjava massa i feia massa d'exercici.  Bleurgh!

Called the man, my own personal wizard in all these things, and he assured me that if I throttled back a whole lot it would ease off.  I actually got a pretty decent run in and I learned a couple of things too.
He trucat l'Home, el meu entrenador personal, i m'ha dit que si vaig més a poc a poc milloraria.  Al final ha anat molt bé i he après algunes coses també

Like timing food and exercise, but also I learned the hard (and slightly disgusting way) to bring the pace down.   Something I'm not so good at, I tend to run full bore till I can't and then walk a bit...then run again. 
Com organitzant menjar i exercici i he après com puc anar més a poc a poc.  No ho faig bé, sempre vull anar tan ràpid com puc i descanso, i torno a fer el mateix.

I am visiting my sister this weekend in PARIS!!!  with youngest, and I am hoping to run with her (she's going to run me into the ground) cause I think she is way better at controlling the pace and I'm hoping to pick up a couple of tips!!!
Aniré a visitar la meva germana aquest cap de setmana a PARIS!!! am la Petita i espero que puc anar a córrer amb ella (em matarà) perquè em sembla que té molt més facilitat en controlant el ritme i vull après més!

No posts for a couple of days...I'm outta town!  Fins la setmana que ve!  Me'n vaig!

Thursday, April 26, 2012

????? i en Català, ?????

He tingut un alumne avui que m'ha explicat com cuina una pollastre, deixa la pollastre en una quantitat de liquid que porta molt de llimona per alguns hores al nevera, que la pollastre absorbeix el sabor i quan ho posa a la planxa, i més important a l'hora de menjar-ho, tindrà un gust més complex i més intens i, clar, més bo.  
 I had a student today who was talking to me about the process of soaking meat for a couple of hours in a strongly flavoured liquid to impart the flavour to the meat, to make it yummier!

Hi ha una paraula per fer això en Català.  No la sé.  Força normal.  El problema sortia quan no podia recordar la paraula en anglès.  
There must be a name for this in Catalan, I don't know it.  Not so unusual.  The problem was that I couldn't remember in English either. 

Passava hores avui intentant de recorda aquesta paraula.  He pensat d'unes quantes altres, en anglès que tampoc no conec en Català....
I thought about it for hours.  I remembered all sorts of related words, brine, baste, steep, soak, brew, etc etc etc, none of which I know in Catalan either....

Finalment, l'Home, mirant un llibre de receptes, la va recordar.  No llegia aquest pàgina, però quan mirava el llibre, el nom sortia.
Finally, the man, while reading the index for the Joy of Cooking remembered the word.  He wasn't reading that page, he was in the 't's, but with book in had, he got it.

Tan com treballes, si vius fora del teu idioma, alguns paraules s'escapen. 
It doesn't matter how hard you work, if you live outside of your language, words disappear. 

Marinade.  I still don't know in Catalan.  Google translate says escabetx, doesn't sound right to me.
Encara no sé com es diu en català, google diu que està escabetx, però a mi això no sona bé.

Wednesday, April 25, 2012

A toad! Un gripau!!!Look who turned up in the patí! Mira qui ha arribat!  


We tossed him into the safareig to start with, it's full of water, and he has a good stick so that he can climb in and out.  Right now, he's hiding in a plant.
Li hem tirat al safareig (ple d'aigua) i li hem donat un bon pall que pugui pujar i baixar a l'aigua.  Ha fugit en una planta. 

Tuesday, April 24, 2012

Sant Jordi roses

I'll admit that I'm a little late with this, but I thought I'd toss it out there anyway.  You see Youngest and I went around and we ended up going for candy roses!  Mmmmmm.
Admeto que vaig una mica tard, però pensava que valia la pena penjar-ho. La Petita i jo vam anar a mirar la fira i finalment, vam comprar rosers de xuxes!  Mmmmm

Clever, no?  Són ben fetes, no?

Oh, and there's my extremely wrinkly hand!  I mira!  El meu man ple d'arrugues


Youngest actually brought me a rose she got for singing in the choir, but it is one of those beautiful ones that has no smell, well, actually it smells like a dollar store, sort of plastic-y.  The candy one was quite tasty!
En realitat, la Petita em portava una rosa que va guanyar ella per cantant en un coral, però és un d'aquests que està molt maca però no porta cap olor, bé, aquest porta l'olor d'un botigues de 100 centimes, olor de plàstic.  El de xuxes tenia molt de gust!

Monday, April 23, 2012

More thoughts, for me to remember for the big push. Més perquè vull recordar quan haig de fer el camí gran

Mountain bikes totally destroy trails for walking.  It is astonishing how bad they can make a trail. Bicicletes per muntanyes fen molt malbe els camins, em va sorprendre com els malfaent.

I ate:  Menjava

Before I left:  A bowl of oatmeal and a cup of tea
Abans de marxar:  un bol de cereals calents i una copa de te.

While walking:  2 bananas, 2 sandwiches shared with Chuck (one meat, one cheese), a cup of dates (more or less) a couple of handfuls of chips, 1 piece of chocolate (less than an ounce) 3 Cacaolats (think chocolate milk) total less than 750ml and a lot of water.  Chuck had three servings of his food (blessedly light) much more water than me (must mark his territory!) a handful of chips, part of two sandwiches.
Mentre estava caminant:  2 plàtans, 2 entrepàs que vaig repartir amb en Chuck (un de pinxo i un de formatge), una copa de dàtils (més o menys) unes quantes patates (poques), un trosset de xocolate (menys d'un 10mg) 3 cacaolats en total menys de 750ml i molt d'aigua.  Chuck va menjar tres racions del seu menjar (que, gràcies!!!! no pesa molt), molt més aigua que jo (ha de pixat tant), unes patates tant com jo, i part de dues entrepans.

When I got home: a plate of pasta and a cup of tea.  Quan vaig tornar a casa, un plat de pasta i una copa de te.

I slept well and long, as did Chuck.  Vaig dormir bé i per molt de temps, tant jo com en Chuck.

Two hour (+) walk today at a peaceful pace (more or less 10K) easy, no problem and as the route planned for the long walk is considerably flatter than the more or less 500M of climbing and descending I did today, it'll be easier still. 
Avui, un passeig de dos hores i pico a un ritme bastant tranquil (més o menys 10K).  Fàcil, cap problema i la ruta pel distancia llarg serà molt més pla del que he fet avui que tenia més o menys un 500M de desnivell, per això serà més senzill.

Some stiffness and tiredness in my legs, none or nearly none in my neck and shoulders (which is frankly surprising considering the weight of food I carried) feet fine.  Chuck walked this morning with bounce and eagerness, as usual covering much more distance than I did what with zigzagging around the road and streaming off to investigate interesting smells.  He did, however, lie or sit down today when we stopped to look at the view for more than a minute or two, which is less typical.  I was also glad to have a sit down from time to time. 
Les meves cames estan cansats i tenen algunes agulletes casi res pel meu coll i les meves espatlles (quem'estrenya molt amb tot el pes que portava ahir) peus, bé.  En Chuck ha passejat aquest matí amb ganes i amb un bon ritme, com sempre ha fet molt més distància que jo, fent ziga zaga pel carrer i sortint al bosc buscant no sé que.  Ha segut o s'estirat avui cada cop que hem parat per més d'un parrell de minutes, que normalment no fa.  Per mi també em ha anat bé para i seure de tan en tant.

All around, very good long push before the walk, now I to taper down.  Feeling excellent about the prospects of the walk.  Gear tested, food ideas settled, body fit enough.  YEAH!!! Now a few logistical details, see if I can get a lift or two and book a hotel or two......and a nap would be good.
Sobre tot, estic molt contenta, un bon passeig per entrenar i ara vaig baixant el volum en preperació.  Em trobo molt contenta amb la meva preparacions.  He provat l'equipament, ideàs sobre menjar més concretat, el cos ben preparat.  YEAH!!! Ara alguns detalls logístics, mira si algú em pot portar i reservar un hotel do dos.....i un migdiada seria fantàstic.


Sunday, April 22, 2012

70K

1.  Took WAY too much food and then had to haul it and it was HEAVY.  Do not do this again.
Portava MOLT massa de menjar i pesava molt.  No ho faig un altre vegada.

2.  Take lots of dog food, his Chuckiness had three helpings and could probably had a fourth
Haig de porta molt de menjar per en Chuck.  Ha menjat tres racions i deu voler més.

3. When planning snacks, consider that I will probably share with the dog, hence the chocolate (poison to dogs) covered digestives were not a good idea, also they weight a freaking ton.
Quan compro coses per pica picant, compro menja que puc repartir amb el gos...per això, el digestius tapat amb xocolate (els gossos no ho pot menjar) no eren ideal i pesaven molt.

4.  Brought the ipod, didn't use it, but might have if there were much farther to go.
Portava el ipod però ho l'he utilitzat.  Haig de dir que si anava molt més lluny, podria ser útil.

5.  My sense of direction continues to surprise me, I am pretty good at this (on a clear day in an area I basically know)
El meu sentit de direcció em sorprendre, tinc un cert facilitat (quan no hi ha boire i conec la zona)

6.  There is no such thing as wilderness in this part of Spain
No hi ha cap mena de zona que pots anomenar salvatge per el meu part d'Espanya.

7.  The number of (exclusively male) cyclists that burst around every corner increases proportionally with my need to find a quiet bush behind which I can have a pee.
El numero de (100% mascle) persones amb bicicletes que surten per cada cantonada incrementar proporcionalment amb el meu necessitat per trobar un arbust en un lloc tranquil per fer un pipi!

8.  Days with heavy cloud cover make for better walking, especially as I still haven't got a straw hat.
Dies molt enuvolat estan millor per caminar, especialment perquè encara no tinc una gorra de palla.

9.  Sunday mornings are VERY BUSY
Diumenge al matí, els muntanyes estan a tope

10.  Chuck ignores nearly every cyclist, then one goes by that just HAS to be chased.  Honestly, at least 100 cyclists passed us, both directions, different speeds, but one was evil.
En Chuck no li fa cas quasi tots els ciclistes, fins que un passa que HA de perseguir.  És veritat, un mínim de 100 bicicletes ens han passat amb diferents velocitats i de totes les direccions, però un?  Un era malvat.

11.  Most pain goes away if you ignore it.  Just think of something else and suddenly you realise that that particular muscle, toe, knee, etc etc no longer hurts.
Quasi sempre, si tens dolor i no li fa cas, se'n va.  Simplement pensar d'un altre cosa i, de seguida, trobaràs que aquest muscle o dit de peu o genoll etc etc ja no et fa mal.

12.  Heavy road camber makes knees sore.
Quan el carrer té molt de baixada a les dues bandes (per temes d'aigua), fa mal els genolls.

13.  I wore everything I brought, including the wooly hat at one point or another, except the spare t-shirt.  No rain!!!!
Posava TOT que portava inclòs una gorra de llana en un moment o un altre, falta la samarreta de manigües curtes de recanvie.  No ha plogut!

14.  Chuck is very tired.
En Chuck està ben cansat.

Saturday, April 21, 2012

Doing. Fent.

I am listening to the Barça - Madrid game.  Estic escoltant el partit de Barça contra Madrid.  
I actually don't like these games, I get so frustrated.  No m'agrada aquests partits, em trobo tan frustrada.
So I listen on the radio and do something else at the same time.   Llavors escolto al ràdio i faig altres coses al mateix temps.


Like reading Haruki Murakami, The Wind Up Bird Chronicles, in Catalan. Com llegint Murakami, Crònica de l'ocell que dóna corda al món, en català.
It is probably my least favourite of his book so far, though the third book of IQ84 was disappointing.Probàblament és el llibre d'ell que m'agrada menys de tot, encara que el tercer llibre del IQ84 em deixava una mica decebuda.
The protagonist is sooooo passive I find it irritating to read.  El protagonista està tan passiu que em molesta llegir-lo.


I have also packed for a longer walk tomorrow, aiming for around 70K, though the forecast calls for some rain and I am such a Catalan wimp these days!
També estic preparada per fer un camí més llarg demà, intento de caminar per unes 70K, però els temps diuen que podria ploure i sóc tan poc valent ara de ser aquí tan de temps!


And of course I'm writing on here.  I evidentment, estic escrivint aquí!


The excitement this evening in the grocery store was palpable, and fireworks were blasting off before the game, but now, it's the second half, they are behind by one and the village waits, tense.

Podria sentir per l'aire un nivell d'emoció aquesta tarda al supermarcat i han tirat focs artificials abans del partit, però ara, en el segona part, Madrid té un punt i Barça no té cap i tot el poble està esperant, amb tensió.


Visca Barça!!!!!


OH!!!!!! 1-1!!!!!!!!!!  Els petards sonen!!!!!  Fireworks are going off!!!!!!!!

Friday, April 20, 2012

Coming home Tornant a casa

I was in BCN today for a course and I had to do a wee bit of shopping.  (Harry Potter DVD's for Youngest purchased with a gift card from a loving aunt! - OH, and Eldest went for music, instantly.  Both very happy.) 
Estava a BCN avui per fer fer una curs i també havia de fer algunes compres.  (TOTS els DVD's de Harry Potter per la Petita amb un targeta de regal que la seva tieta fantàstica la va donar!  I la gran va comprar música, instantàniament.  Totes dues estan molt contentes)

Anyway, there wasn't much of a break during the course, by the time you get up to the cafe, get through the queue, which was actually so long I bailed, sit down and chat a bit - which is worth doing, especially today, as some of the more experienced and more influential members of the community were there, well, no time for a pee break, nor for a drink.
 Bé, no hem tingut, gairebé cap descanse amb el minutes que triga per pujar cap al café, i la línia, que era tan llarg que no he comprat res, i seure-nos junts per xerrar una mica - i val la pena fer-ho perquè hi havia una bona quantitat dels gens amb molta experiencia i influencia en el comunitat . doncs, no hem tingut temps per anar al llabavo ni de beure res.

Meaning that by the time I got home I was hungry, thirsty and in desperate need of a bathroom, and in fact a paracetamol went down pretty well to.
Vol dir que quan he arribat, finalment, a casa, tenia un set, i unes ganes, i a sobre d'això unes ganes de fer un bon riu (dones ho poden diu?) i haig de dir també que el paracetamol va anar força bé també.

The man, bless his wonderful heart, had made a SPECTACULAR lunch.  Quiche with all manner of goodies on it, and raf tomatoes thinly sliced on top that had sort of oven dried till they were punch full of flavour. 
L'Home, qui m'encanta absolutament, ha cuinat una dinar e·spec·tac·u·lar.....Un quiche ple de coses bones i a sobre talls, molt primets, de tomàquets raf que han assecat al forn i portava un sabor tan bon.....

No photos, I ate it toooooooo fast.  Followed up with a cup of tea.  OH; and Brits out there, I was informed that it is "terribly lower class to have tea with food. Tea is ALWAYS separate."  I must be terribly lower class, I have it with food, at meals and separate as well.
Ni una foto, hem menjat tot de seguida.  Desprès...te.  MMmmm, i tinc una pregunta pels britànics, em va dir, un home, que només els del classe baix beure te amb menjar.  Te ha de ser begut SEMPRE sol.  Haig de dir que, en aquest cas, jo sóc de classe baix, sense dubte.  Ho bec amb menjar, amb àpats i sol també.

So, here's to wonderful husbands who make fantastic meals.  My rumination for the day.  Llavors, salut al meu home fantàstic qui cuinar àpats tan bones.  He rumiat pel dia.

Hope you have a good one!
Que vagi molt bé.

Thursday, April 19, 2012

Why is it? Perquè és?

I really do want to know why it is that great writers tend to write such dark books. 
Vull saber perquè és que els millors escriptors escriuen llibres tan depressius.

Is there something about a happy book that says it has to be badly written?
Hi ha algú d'un llibre alegre que necessita que sigui mal escrit?

Why?  Perquè? 

Wednesday, April 18, 2012

I'm in! Ho faré! 100KtS is on anirá

And I'm going to WIN my division.  No, I'm going to Slaughter  my division.  Middle-aged Canadian Expats moms walking 100K (metric century) with their dog.  NO?  THIS IS SO COOL!  OK, here's the plan:  walking 100K - yup.  Raising money for a good cause, in fact this right now for me is the best cause.

I guanyaré la meva divisió.  No, deixaré tots els altres fet a pols en la meva divisió.  La de mares  canadenques expatriades de mitja-edat caminant amb els seus gossos.  Que NO?  ESTÀ TANT GUIA! OK, que faré.  Caminar 100 kilòmetres, sí.  Guanyar diners per una bona caritat, de debò, per mi, en aquest moment, està el millor caritat.

So here's the deal.  D'acord, una mica d'història.

Do any of you read Fat Cyclist?  Let me give you some background.  He's a cyclist, and sometimes he's a little pudgy (normally in the winter).  He's also funny as all get out, and hates cancer, which took his wife.  SO he does a lot of really cool - and amazingly successful - fundraising ventures for Livestrong which is an organisation fighting cancer put together by Lance Armstrong...that cycling dude.  He's done a ton of different stuff, but one thing that has become annual is the 100 Miles to Nowhere.  Sounds stupid, and it kinda is, but it's actually a huge success, and has a certain ridiculous charm.  The deal was originally, and the heart of it still is, that you get on your bike, on rollers, or on your block and you go around and around an incredibly small course until, going nowhere, you hit 100 miles.  This year they are specifically raising money for Livestrong's support of Camp Kesem , which is a camp for siblings and children of families with cancer. Most excellent cause.

Imagino que si estiguis llegint en Català no llegeixis el bloc Fat CyclistEstà una home, que fa molt de ciclisme, que de vegades està una mica gord (en l'hivern normalment).  Està molt divertit i l'odia el càncer.  La seva dona es va morir de cancer.  Per això, fa moltes activitats per guanyar diners contra càncer i són molt variades i  tenen molt d'èxit.  Un que ja està anual es diu 100 milles cap a cap lloc.  Són molt estranya, no?  Però té un èxit brutal i té la seva gràcia peculiar.  La idea és que trobem una ruta super curta i anim, donant voltes molt petites, fins que hem cobrat 100 milles.  Aquest any estan guanyant diners per  Livestrong que està donant suport a Camp Kesem que està un tipus de casal per nens de famílies afectades de càncer.  Una causa molt excel·lent.

Cool, no?  In sort of a stupid kinda way.  Here's what fatty had to say about it so you can read a bit of what went on before this: 

I did the first 100 Miles of Nowhere by myself, back before I knew it would be annual at all. The second one a bunch of us — from all around the world — did together, and people sent in their stories, many of which I published here.

Now, you may be wondering how I fit in here having never mentioned anything at all about cycling.  I sent him an email and asked if walking 100K would be OK too.  Good man answered, hours before doing the Boston Marathon, that he thought that would be just Jim dandy.  Now the luck I asked for yesterday?  Beth, you seem a pretty potent finger-crosser.  There are only 500 entries for this event, and last year they were gone in a day.  I wanted in.  

Però, que passa amb les bicicletes?  No he parlat mai d'anar amb bicicleta.  Vaig enviar un email a en Fatty preguntant si podria camina unes 100 kilòmetres en lloc d'anar amb bicicleta 100 milles.  L'home em va contestar hores abans de començar el marató de Boston i em va dir que seria fantàstic.  Que haig de fer fotos i enviar-lo una historia del viatge.  Ho faré.  Hi han només 500 llocs i l'any passat tots estavan ocupats en el primer dia.  Volia entra.

I'm in.  Estic registrada.

So.  I'll be walking 100K, I'll be raising money for Livestrong, more specifically for Camp Kesem.  Gotta feel good about that.  I love how it's a camp for kids in families with cancer as a mom, as a teacher, as a friend.  Love that.

LLavors.  Caminaré 100 kilòmetres, guanyaré diners per Livestrong, específicament per Cam Kesem.  Em sento molt bé per això.  M'encanta que està per un casal, per nens, com una mare, una mestre, i una amiga.  M'ho encanta.

I'm excited.  Estic força emocionada.


I'm calling my own little version of this the 100K to somewhere, or 100KtS  100MoN, edició Català!!!!

Oh, and Chuck's coming with me!   OH, i en Chuck vindrà també!

Tuesday, April 17, 2012

Mixed bag una bolsa de coses ben variades

Walked for about 6 hrs with Chuck yesterday, you want a definition of a happy puppy!  He was positively cavorting at time.  Every now and then he'd be overcome and sort of jump and wiggle around me before sprinting off again.  HAPPY DOG!

Vaig caminar per unes 6 hores ahir amb en Chuck.  Chuck estava una definició de content.  Estava tant ple de alegria.  De vegades no podia contenir-se i començava de saltar i jugar abans d'anar corrent un altre cop. GOS CONTENT!

I was pretty happy too, though in fact it was a bit of a haul getting my butt out the door yesterday.  A certain mental sluggishness had slithered in.

Jo també estava força contenta, encara que em costava començar de caminar.  Em vaig trobar una mica feble, mentalment.

What else.  Què més?

Cross your fingers for me, I am hoping to get something put together tomorrow, see how it goes. 
Creus els dits per mi, espero que demà pugi organitzar una cosa que, per mi, trobo important.  Mira com anim.

I'll need a little luck.  Necessitaré una mica de sort.

Oh, and I've realised that I am avoiding my book.  Not a good sign.  I he realitzat que estic evitant de llegir el meu llibre actual.  No està cap bon senyal, això.

Sunday, April 15, 2012

Egg Poachers

My folks very kindly sent on these egg poachers....and I was feeling kind of purist about the whole thing, but then I tried them.  It is easier, and you lose much less  of the white into the water....it also is a neater shape, as you can see below, but you have to add a little oil, so that is a bit of a negative.  I should try it without.  Plus it's pretty fun to do.
Yummmmm, no?

Saturday, April 14, 2012

Sited in BCN, Vist en BCN

A heron!!!!  Honest to goodness, the man and I were crossing La Rambla and overhead flew a heron!

Un bernat pescaire!  No el nom d'un home, l'ocell!!!! No fotis!  L'Home i jo estavem creurent la Rambla quan a sobre nosaltres passava una bernat! 

What the heck?  Què passa?

Friday, April 13, 2012

gaseosa

I have had a problem here, not a grave problem, but something that needed to be worked out.
He tingut una dificultat aqué, no era greu, però voldria solucionar-ho.

When we go to a cafe or a bar, I am always a little orphaned for something to drink.  I don't drink beer or wine, the juice is a small quantity and expensive, I won't drink bottled water on principle and the tap water in BCN is yucky tasting.  Safe and all, but it tastes bad.   Pop has SO much sugar in it, and often caffeine.  I've been down to Diet Coke, but I really don't like it.
Quan anim a un cafè o bar, sempre em trobo una mica orfenat per una cosa per beure.  No bec ni cerveses ni vi i suc, els venen en ampolles molt petites i molt cares, no bec aigua d'ampolles per temes d'ètica i l'aigua de l'aixeta en BCN està fastigós. Net, i segur però no fa bon gust.  Les begudes com Coca-cola o fanta porta TAN de sucre i sovint cafeïne.  He begut alguns Coke lites, però a mi no em ve molt de gust.

Usually I have a decaf coffee, but sometimes you want something a little longer and cooler.  Normalment prenc un cafè descafeïnat, però de vegades, volies una beguda una mica més lleuger i fresqueta.

Then I remembered gaseosa.  It is normally mixed with wine here, it is a fizzy water, lightly lemony and lightly sweet.  Seems to always come with zero calories, as opposed to 140 for a can of coke - oh and after a little on-line search, a tablespoon of white sugar is 45 calories, so a can of coke has 3 and a bit tbls of sugar.  More than enough.

I recordava gaseosa.  Normalment, com sapigueu, aquí està posat amb vi, que porta gas, té una mica de gust de llimona i està una mica dolça.  Normalment no porta cap caloria, en lloc d'una llauna de Coke, que porta unes 140Kcal i desprès d'una cerca del internet, una cullera de sucre porta unes 45 Kcals, per això, una llauna de Coke porta unes 3 i pico colleres de sucre. Més d'el que necessito.

Anyway, silly, but there it is, got a nice tasting drink that doesn't have too much wrong with it and now I've got a plan. Sometimes working out these ridiculous issues can feel so rewarding, no?
És una tonteria, però és així, he trobat una beguda que té un bon gust, que no està malament i ara tinc un plan.  De vegades, solucionant aquests temes ridícules pot ser gratificant.

Thursday, April 12, 2012

ugly socks and asparagus. Mitjons lletjos i esparracs

I think that these are truly ugly socks.  Maybe the ugliest I have ever owned, but they are thin and they wick and they keep my feet comfy in the heat....especially since my boots are silver lined so that they reflect radiant heat.  A lovely feature when it's cold out.  Sadly, this is Spain.

Crec que aquests són mitjons molt lletjos.  Potser els mes lletjos que mai he tingut, però són prim, i evacua la sua...per això els meus peus no es bullen quan fa calor, a més que les meves botes tenen una capa d'argent a dintre per reflectir la calor radiant.  Una aspecte que seria fantàstic quan fa fred.  Mala sort.  Estem en Espanya.

What Youngest and I harvested this weekend!  Que la Petita i jo hem recollit aquest cap de setmana!

And for my sins, I think I have finished the Canadian taxes!  YEAH!!!!  Next the Spanish ones.

I, per pagar, crec que hagi acabat els impostos de Canadà!  YEAH!!!! Ara, els d'Espanya.

Wednesday, April 11, 2012

Technology envy

Hmmm, want want want
Hmmmm, vull....vull....vull.

ultra compact camera that takes great pictures
una càmera ultra compact que far fotos fantàstics

wristwatch with GPS, as in, it will tell me my lat and long (most important) and tell me how far I've gone alongside maybe the height I've gone up and down...the last would be nice but not so important.  Oh, and time and date too.
Una rellotge amb GPS, que em diu on estic amb latitud i longitud (el part més important de tot) i que em diu al distancia que he travessat i el desnivell.  Aquest part seria guia, però no imprescindible.  I, clar, l'hora i el dia també.

Met a man in the mountains who had one of those today and we had a nice chat about them.  I think I know exactly which one I want too!  Now to rationalise the purchase price!
Avui hem trobat una home al muntanya qui va tenir un d'aquests rellotges amb gps.  Hem tingut una bona xerraire sobre els diferent tipus.  Ara jo sé quin rellotge vull.  Ara haig de decidir si tinc raó o no.

Tuesday, April 10, 2012

Miravet, Tuesday morning as well; també dimarts al matí

This is getting epic...and all in four days!  We're nearly done though, this is the last post from the weekend, not last weekend, the weekend before, I am that far behind.

Deu n'hi do!  Tot això en quatre dies!  Casi hem acabat, aquest és l'ultima part del cap de setmana, no el cap de setmana passat, no el d'abans.  Vaig tan de retard.

This is Miravet, a Templar castle build on and incorporating the structure of a previous castle from the Arabs who controlled most of Spain for 7 centuries.  The wife of our hosts had actually worked on the site when it was being excavated, so that was really cool too.  The only thing I could think of from this point of view is how terrible it would be to try and breach the castle when it was fully armed.


Aquí som a Miravet, un castell templer construït sobre un castell dels moros.  La dona de la parella qui estaven els nostres amfitrions treballava aquí quan feia les excavacions.  D'aquí, l'única cosa que puc pensar era l'idea de intentar d'entrar aquest castell com una enemic.  No puc imaginar com podria fer-ho.View from the top....la vista des d'amunt


The Ebro river, el riu d'EbreYou can just see the old town there.  Pots justament veure la poble antic.

Now you can see it more clearly.  Ara la pots veure més clarament, no?


This view, from this corner sparked a new plan.  Canoe the Ebro.  Gotta do it.  Then they mentioned that there's a long distance walking path along the length of it.  Hmmm, walk up, canoe down. Sounds cool, no?

Aquesta vista va crear un plan nou.  Travessa l'Ebre, d'amunt fins avall, en canoa.  Ho hem de fer.  Ens van explicar que també hi ha una GR que va a costat de tot de l'Ebre.  MMmmmmm, pujem a peu i baixem amb canoa?  Seria guai, no?

Monday, April 9, 2012

Sited in BCN Vist en BCN

A heron!!!!  Honest to goodness, the man and I were crossing La Rambla and overhead flew a heron!

Un bernat pescaire!  No el nom d'un home, l'ocell!!!! No fotis!  L'Home i jo estavem creurent la Rambla quan a sobre nosaltres passava una bernat! 

What the heck?  Què passa?

Things I learned on the long walk, or why I am sometimes stupid. Coses que he après durant aquest passeig tan llarg, o perquè, de vegades, sóc molt estùpida

These mostly go under, DUH!!!!  Més o menys, van al carpeta DUH!!!!

I am a guiri (Catalan and Spanish term for a Northern European, normally a tourist)  Sóc una guiri.  This means that:     Ho vol dir que:
  • I must wear a big straw hat.  Cal porto una gorra de pall molt gran
  • I must bring a kercheif to wet and put around my neck for very hot days, especially with the sun behind me all day.  Cal porto una mocador que pugui mullar i posar pel meu coll quan fa molt de callor i quan el sol està al meu darrer per tot al dia.
  • I have to rest in the shade, including lunch, even if it is chilly, SHADE.  Cal descansar en l'ombre, incós esmorzar, fins i tot si fa fred, OMBRE
 I must always bring a map and compass.  Sempre porto una mapa i una brúixola.
  • Even when the route is super clear and there is no way I can get lost, bring them.  Encara que la ruta sigui super clar i està impossible de perdre-me, ho haig de portar. 
  • Because.....Perquè......
  • The route signs?  Can't trust them.   Les senyals dels camins? No pots tenir absolut confiance.
  • So you walk many more kilometers than you have to.  Llavors, camino molt més kilómeters que cal.
 I really want a GPS watch and an ultracompact camera.  Really.  Vull, no, vull MOLT una rellotge amb GPS i una càmera ultracompact.   

Maybe one of these days.  Potser un d'aquests dies.

Sunday, April 8, 2012

the man, an advantage. L'Home, una avantatge

One of the (many) great things about having the Man around....he's spent years, nay decades doing a lot of exercise, so when I, newbie that I am, turn to him the other day and say that I am feeling weird and weak and yucky, and that my blood pressure must have dropped through the floor cause I keep head rushing, he says to me, 'you need something to drink'.  And I think, 'well, duh, he's so right.'  I'd run that morning, and hadn't drunk anything since, and as I hadn't brought water with me, I usually don't, I was dehydrated.  Seems like that might make you feel yucky and head rush-y, no?

Un dels (multíssimes) avantatges de l'Home en la meva vida.....ha passat molt i moltes anys, no, vull dir ha passat dècades fent molt d'exercici, llavors, quan jo...com un que ha fet molt menys... li dic, com ho ha passat fa unes dies, que trobo molt malament, que trobo que el meu pressió de sang ha baixat fins als peus, que cada cop molt sovint em marege, em va dir, 'cal que beguis alguna cosa' i jo vaig pensar, 'duhhhh, i tant, té tot la raó'  Havia anat a córrer aquest matí i no havia begut res quan vaig tornar.  Tampoc havia begut quan corria, no portava aigua, normalment, no ho faig.  Estava deshidrata.  Això et deixa amb un sensació que no trobis bé, que no?

He was right too.  We went off and had a drink, him beer, me gasosa and split a bag of chips and all was right in the world again.

L'Home estava un 100% correcte també.  Vam anar a un cafè, tenia jo un gasosa i el una cervesa i vam repartir una borsa de patates i desprès?  Tot bé en el món.

Smart man.  Un home ben llest.

Saturday, April 7, 2012

Monday and Tuesday

Walked today, basically all day.  Figure I did 55K and 2000 M of ascending and another 2000 descending, about 11 hours walking time (I didn't time the breaks closely, they may have been longer).  I am aware that I have legs at this point.  His Chuckiness is sleeping, but not so tired that he couldn't try to hump me when I was dancing!  BAD DOG!!!!

Vaig caminar, més o menys tot el dia.  Em sembla que he fet unes 55K i  2000m de pujada i un altre 2000m de baixada.  Unes 11 hores de caminar (més o menys, no comptava les descanses bé, i potser eren més llarg)  Estic conscient que tinc cames en aquest moment. Chuck està dormint, però no té tant de son que no podia intentar muntar-me quan estava ballant per un moment.  PROU!!!!

Lovely day, no photos, the camera was a little too big to haul, which is a shame there were some incredible views and beautiful buildings.  Can I just also add, that you can't swing a cat in this country without hitting a monastery.  Also, that old saw about always bring a map?  It's a good one.  Added unnecessary mileage (kilometerage?) today.

Un dia molt maca, no he fet cap foto, la meva càmera està una mica gran per aquest distància, llastima perquè hi havia unes vistes preciosos i unes edificis molt interessants.  Haig de dir també que n'hi ha tants monestirs per aquí Catalunya!!!  També?  Aquest dit que sempre has de porta una mapa?  Té seny.  He anat més lluny que calia.

Back to the story of last weekend, it has pictures.  OH; and I could do another blister picture!  Only one foot this time, still have the ugly socks so, so maybe one of these days....

Anim cap a l'historia d'aquest cap de setmana passat, perquè té fotos.  OH!  I us puc ensenya una foto de les meves ampolles, però avui n'hi ha només una.  Encara tinc aquests mitjons tan lleigs, potser un d'aquests dies.....

Onwards.  Anim.

Monday, we worked on their house.  They had just had some work done on it, so it was sort of like opening up the cottage, you know that weekend?  You do a whole lot of work and then have some fun.  We all worked steadily on Sunday evening and Monday, the man and I went for a short walk on Monday evening, up a local hill to take in the view, no camera on that trip.  Then Tuesday we went on another excursion.

Dilluns vam treballar al seva casa.  Van acabar de fer obres i estàvem re-obrint-la.  Vam treballar per diumenge a la tarde i la majoria de dilluns.  L'Home i jo vam fer un petit passeig cap a un puig per allà, no càmera per aquest mini-excursió.  Dimarts, vam donar una bona ruta turística.


First stop, this celler in El Pinell de Brai.  If you ever get the chance to visit it?  GO.  Totally cool building, and the most amazing thing of it all is that it was built by a village of 1000 people with mostly their own sweat.  The entire village mortgaged their houses and fields for the money and for three years, all of them, after a full day's work, went and build the celler.  Amazing.  The civil war came through here a few years later, and killed nearly everyone.  It was an area that was very badly hit. Only three houses were left standing and 90% of the population was killed.  The celler though, remained.  They took the roof and beams off early and guarded all of the roof tiles very carefully.  The planes flying over and bombing thought it had already been hit, and never bombed it.  There is considerably shrapnel damage visible, but the building still stands.

Primera parada, aquest celler en el Pinell de Brai. Si tens l'oportunitat de visitar?  Fes-ho.  Un edifici molt impressionant, i sobretot era construït pels gens del poble.  Un poble d'un 1000 persones, pobres,  el van construir ells mateixos.  Tot el poble va hipotecar les seves cases i camps, i desprès de tot un dia de treball, van anar a treballar aquí.  Van acabar tot en unes tres anys.  Em deixa boca-adada---  Quan la guerra civil estava aquí, van matar casi tothom.  La guerra aquí era molt dur.  Només unes tres cases estaven els peus al fin de la guerra i 90% del població era mort.  El celler, en contrari, era més o menys igual.  Van treure la taulada, totes les rajoles i les bigues i els van guardar.  Quan els avions volaven amunt, pensava que el celler ja era en ruïnes i per això mai va bombejar-lo.  Hi ha força forats dels metàl·lics, però encara hi és.


The detail work is amazing and typical of the period.  The architect was a great fan of Gaudi and you can see the influence in this building.  Els detaills són increïble i també són molt típica d'aquest epoca.  El arquitecte era una fan d'en Gaudi i es pot veure en el edifici.


If you look carefully at those arches, they are a single layer of tile, mortared in place.  They've been there for 90 odd years, and through a brutal civil war.  That's workmanship.

Si mires, aquests voltes són un sol nivell de totxos, fixat en el seu lloc.  Han estat allà per unes 90 anys i mentre la guerra civil, molt brutal.  Això està treball ben fet.The vault there?  It is supporting a GIGANTIC cement wine container and all the wine, something like 30,000 liters.  All on that little skinny vault.  Catalans knew vaulting like nobody.

Aquesta volta?  Està portant una contenidor enorme fet de ciment pel vi.  El pes?  No ho sé, però és de ciment, i pot tenir unes 30.000 litres de vi.  Tot a sobre aquest volteta.  Els Catalans, ells saben de fer voltes.
Sembla en Gaudi, no?


Another view of those vaults, I included a corner of the guide for perspectiva on how big these are.

Un altre vista dels voltes.  He deixat una mica del guia en la foto per perspecitva...aquests contenidors estan enormes.Totally beautiful, and they are HURTING for cash to keep it open, so if you're in the area, and even if you're not, well worth going and having a visit.

Absolutament preciós i necessiten diners molt....per això si estas per aquesta zona, i encara si no ets, val la pena anar-hi.  

Friday, April 6, 2012

Asparagus and a creep Esparracs i un home potser predatori

Em troba a falta una paraula que sigui equivalent d'un 'creep', que vol dir un home que està un predador sexual, com un home sol de mitja edat a un parc infantil, saps que vull dir?  Sovint una mica lleig i am pocs habilitats socials.  Encara no he trobat un equivalent.  Potser això indicar una societat saludable, que no necessita aquest tipus de paraula.

More about the trip later.  Today has been very quiet, and very nice.  Just the man and I hanging out around the house.  The kids are away with their grandparents and today is a quiet catch up day, though Chuck is currently reminding me that he needs a walk.....

Més de la viatge desprès, Avui ha estat molt tranquil i preciós.  Jo i l'Home passant un dia molt de repòs a casa.  Les nenes no estan aquí aquesta setmana, estan amb els seus avis i avui ha estat un dia per descansar-nos però en aquest moment, en Chuck m'estas recordant que vol anar a passejar.

Yesterday I went for a walk with his Chuckiness, and Radiolab had a new show up, so I made the walk a little longer so I could listen to it all....as I was walking up the road near town here, in the mountains, with Chuck off leash, a car slowed down behind me.  Now that happens from time to time cause they're nervous of the dog and don't want to hit it, or get it chasing them.  Then he came very nearly to a stop beside me.  Whatever, I looked over, never seen a woman walking uphill before?  Whatever.  But then he kept going really slowly and was obviously watching me in his offside mirror as he kept drifting and correcting as he drove.

Ahir a la tarde vaig anar per up passeig una mica llarg amb en Chuck, Radiolab havia penjat una nova podcast i per això vaig anar una mica més lluny per tenir temps d'escoltar...quan estava pujant un camí aquí amunt del poble amb ne Chuck lliure una cotxe em va acostar i va anar més a poc a poc quan era més aprop.  Ho passa de vegades perquè els conductors es troben desconcertats pels gossos, no volen trepitjar-lo ni vol que els segui.  Quan estava al meu costat, va casi para.  Bé.  Vaig donar-li un cop d'ull. Què?  No ha vist mai una dona pujant?  Meh.  Però desprès va continuar de pujar molt a poc a poc i m'estava mirant pels miralls, estava molt clar que ho feia perquè no seguia una línia recta, va anar una mica aquí, i va corregir la direcció, llavors una mica allà i ho va corregir un altre cop.

I was walking on the side of the road with a drop down into the hills on it, as I always do...safer with all the car traffic than the side with a cliff going up beside you.  I got out my phone, cause that usually makes the creeps go away, but no change in behaviour, if I'd been really swift I'd have taken a photo of his license plate, but he looked like he was working up to a 3 point turn around.

Jo estava caminant a la vora del carrer, a costat de la baixada dels boscs.  Sempre ho fa si hi ha transit perquè si tens un penya segat pujant a costat de tu, no tens moltes opcions.  Vaig agafa el meu mòbil perquè normalment els tontos paren quan ho faig, però no.  Si he estat pensant més hagi d'agafar un foto de la seva placa però començava de fer un maniobre per tornar cap a mi.

Without a pause, I made a 90º turn and headed downhill into the woods.  My boy was mid 50s+, with slicked back hair, jowls, multiple double chins and a pink button down lacoste type shirt.  No way fat boy was going to be catching me in the woods, I am in far too good shape, sporting much more sensible footwear and know the woods better, plus once he's out of the car, I've got a dog.  No worries.  Needless to say, I didn't see him again.  Who knows what that was all about, could have been harmless, he could just be helluv stupid.  Whatever.

Sense pausa, vaig gira una 90º i baixava en el bosc.  Fil meu té unes 50 anys i més, té els cabells pentinats, papades i va porta una samarreta rosa amb coll de tipus lacoste.  Aquest tio gros no em podria agafar pel muntanya.  Tinc en força bona form i portava botes bones i a sobre, conec aquests boscos millor.  També si hagés sortit del cotxe, em tinc un gos.  Cap problema.  No cal que us dic que no li vaig veure mai més.  No sé que pensava, podria sé res o podria sé que és un home ben estúpid.  Meh.  És igual.

Truly, there is no animal in these hills that make me nervous, not the wild boar, the scorpions or the snakes, nor other dogs. Only thing that worries me from time to time?  Men.

La veritat és que no hi ha cap animal que em posa nerviosa per aquí, ni els porcs senglars, no escorpions, ni serps ni altres gossos. L'única cosa que de vegades em posa nerviosa?  Homes.

The upside?  Ended up in a bit of the mountains where I haven't been for a while...guess what I found!  Asparagus.  Lots of it. Mmmmmmmm, the man (my man) eventually phoned wondering where the heck I was.  I can get a wee bit obsessive in the face of wild fresh asparagus.

A l'inrevés? Em vaig trobar en un part dels muntanyes a on no he anat fa molt de temps, i saps què?  Vaig trobar molta d'esparracs.  Molts.  Mmmmmmmm.  L'Home, al meu home, finalment em va trucar per preguntar on estava.  Puc ser una mica obsessiva a l'hora de buscar esparracs al muntanya.

Yummy.  Molt bons.

Thursday, April 5, 2012

Sunday, diumenge

This was the big official walking day...the real reason we were there, I guess.  We were in Montsant in Priorat, and I can assure you that Priorat, though low in population is very very big in mountains.

Diumenge era el dia oficial per caminar, el raó que vam anar-hi.  Estàvem en Priorat, en Montsant.  Vull dir que, encara que el Priorat no té molt de població, té moltes muntanyes.


We started out climbing steeply up onto the top of the mountains.  This one is kind of like a mesa in the US, steep sided escarpments with relatively flat tops to them that you can walk for quite a long way on.  Deeply cut by rivers and layered like so many cakes.

Vam començar pujant ràpidament cap a munt dels muntanyes.  Montsant és un muntanya una mica com Montserrat, té un cap bastant pla a sobre unes penya-segats.  Pots caminar per molt de distància a sobre el muntanya, més com una cadena que un sol cim.  Montsant també està ben tallat pels rius i té nivells, com una pastis.


A view over a cliff.  I was quite cautious about the drops.  Some weren't.

Una visat des d'amunt.  Estava força vigilant amb els penya-segats, altres no tant.We went down here.  The camera flattens things a lot.  We had already been going down some quite long drops, rock with gravel on and cliffs on one side.  It was a little more intense than I had bargained on and I was glad that there were no kids or dogs with us.

Vam baixa per aquí.  El càmera deixa tot més pla que era.  Vam estat baixant per molt de temps ja, i era pedra amb sorra a sobre amb una bona caiguda a l'esquerre.  Està una mica més intens que he pensat que seria i estava ben contenta que no teníem ni nens ni gossos en el grup.


Looking back up where we had come from.  Mirant amunt el mateix ruta.


At this point we lost the trail and ended up going down a dry river bed, like being kids, scrambling over and under branches and rocks, it was honestly, a lot of fun.

Des d'aquí vam perdre la ruta i vam baixa per un torrent, com si fóssim nens, vam baixar sota branques i salten pedres. Era una plaer.  Molt divertit.

Eventually we found a path, and then the river.  We didn't have time to stop and swim, nor even dip our feet in the water.  I was the only one, I think, that had brought food and everyone was in a mad hurry to get to a restaurant and eat.

Llavors vam trobar el riu.  No vam tenir temps per ni nadar ni posar els peus en l'aigua.  Estava l'única, em sembla, que portava menga i tots tenen moltes ganes de sortir i anar a menjar.


The food in the restaurant was fabulous, really very good indeed and we had a lovely long chatty lunch.  Then most people went home, but I was a really lucky one, cause one of the couples invited me to go with them to their village reasonably nearby till Tuesday, the man was coming up on the train!  No funover yet!

El menga pel restaurant era fabulós, de debò, molt molt bo i vam tenir un dinar llarg i xerraire.  Desprès d'això la majoria tornava a casa.  Jo tenia molt de sort perquè un parella del grup em va invitar d'anar al seu poble fins dimarts!  L'Home baixava pel tren.  La festa encara no ha parat!

More later.  Més desprès

Wednesday, April 4, 2012

Sat afternoon Dissabte a la tarde

Well, the celler was the morning. This is the afternoon.   We had a picnic lunch outside the celler, complete with wine for some. Then piled back into the cars to drive here

Desprès d'un pícnic a fora del celler, vam anar aquí:These are the ruins of a Carthusian monestary.  In 1835 the Spanish kings? Government? seized all of the property of a vast range of church and specifically monastic holdings.  These particular monks, who lived isolated lives in cells, dominated in a truly feudal way a fairly large swath of land that makes up all of the historic comarque of Priorat.  Given the opportunity, the peasants went in, burned stole and then took the place apart.  Much of the building material was likely seized to use for construction on their buildings as well. 

Era una monestir Cartoixa que, com moltes altres monestirs, en l'any 1835, van tirar a terra.  Tenia control d'un gran quantitat de terra, tot el que ara està Priorat antic.  Els pagesos, quan tenien la dret i oportunitat que els va deixa els reis aquest any, entrava, robava molt i cremava la resta.  Estic segur també que una bona quantitat dels pedres dels edificis estava agafat per contsrueix altres edificis pels pagesos.


It was a beautiful place, they even had toilets, each one, with drains.

És una espai molt maca, sobretot tenien vàters cadascú, amb clavegueres!


You can see that I like doorways and windows.
Pots fixar que m'agrada portes i finestres.

The wife of the man from the celler had recommended a walk to us while we were picnicking, a loop above the monastery.  Being an group of hikers/mountain types, that seemed a good plan.
La dona de l'home del celler ens va recomanar una petita excursió una circuit a sobre el monestir.  Que estem un grup de muntanya, ho vam fer.

Saw this flower, don't know what it is.  Vaig veure aquest flor, no sé que és.We found this old masia, mostly tumbled down and with a SPECTACULAR view.  Vam trobar aquest masia, més o menys arruïnat però té una vista espectacular.  


It also had 3 fonts, one of which was piped down here:  També té tres fonts, un va per aquí:


A lovely day.  After this we piled into cars again and headed to an alberg to sleep.  Dinner was good if somewhat tepid, provided by the managers of the alberg and I slept well, not everyone did as some snored.  More later.

Un dia magnifica.  Desprès d'aquest passeig, vam pujar als cotxes un altre cop i vam anar al alberg.  Sopar era bo sinó una mica tèbia, els del alberg ens va portar-ho.  Vaig dormir bé, però no tothom ho feia, alguns roncaven.  Més desprès.

Tuesday, April 3, 2012

Sorry about the radio silence Em sap greu per el silenci!

But, what an incredible long weekend.

Però quin pont increïble!

I barely even know where to start.  Maybe the beginning would be good.  I thought I would be away overnight for an excursion with the grup de muntanya, but then we got an invite to stay with a couple from the group and in the end I was gone four fantastic days.  This is going to take a couple of posts to cover.  It was, singularly fabulous.

Quasi no sé a on haig de començar.  Potser al punt de començament, no?  Pensava que seria fora per un sol nit per fer una excursió amb el grup de muntanya, però una parella del grup ens va invitar de quedar amb ells i al final estava una quatre dies excepcional.  Em trigarà alguns dies per penjar tot.  Estava singularment fabulós.

OK.  First stop?  A winery!  Never been to one before, and I think I have now officially been spoiled.  Indeed we hit three wineries, cellers in Catalan...pronounced sayeys.  This has been a weekend that was a little winey!

Bé, Primera parada?  Una celler.  No he anat mai per visitar un abans i em sembla que desprès d'aquesta experiència, tot anirà pitjor.  Ara, pensant, en total hem visitat tres cellers aquest pont.  Deu n'hi do!

This is a winery that specialises in very fine wines.  They produce three red wines (working on a white) and some olive oil.  Their wines are divided into three types, Crestes, from vines between 15 and 50 years old, Salanques, from vines between 70 an 90 years old and Doix, from vines between 80 and 105 years old, all grapes picked by hand.  For all the wines, every single grape is sorted by hand!  

Aquest celler fa només vins d'alta qualitat.  Fan tres vins negres, (estan treballant en un vi blanc) i una mica d'oli d'oliva.  Tenen tres tipus de vins, Crestes, que va de ceps entre 15 i 50 anys, Salanques, de ceps entre 70 i 90 anys, i Doix de ceps entre 80 i 105 anys.  Tots els reïms estan recollit a mà i per tots els vins ells seleccionen els reïms, cadascú individualment!

Now, that's about all the advertising I can give you, cause I don't drink!  The crowd seemed to think it was pretty darned good, and the chance to walk around the vine yard and the celler and hear about the process.  When the vines are pruned - not until the very last leaf has fallen, as there is still photosynthesis if it has even one leaf, and when the branches are pruned, after the last chance of frost - alongside information about how they go about producing the wines. Their philosophy is to let the wines from each year be a distillation of that year, how hot it was, how cool....how much rain....they are not aiming at uniformity of product the way that a large vintner, like Freixenet, does....they want to let the grapes dictate the flavour of that years wine.  Pretty cool.

Mira, això està més o menys tot que et puc explicar perquè no bec alcohol.  Em sembla que els gens del grup pensàven que era forá bo i l'oportunitat de passejar per els vins i el celler amb el propietat, que ens explicava tot el procés, era fantàstic.  Ens va explicar quan tallant els ceps - no fins que cada full ha caigut perquè encara que sigui un sol full, hi ha fotosíntesis i quan els tallen les branques, quan tots els possibilitats (normals) d'un gebre ha passat - i al mateix temps ens explicava el seu filosofia de fer vi.  Volen que cada any els vins reflecteixen l'any, el quantitat de sol, o fred, o aigua.  No estan buscant una producte uniform com els cellers grans com Freixenet, volen que els raïms mana els sabors del vi d'aquest any.  A mi trobo això molt interessant.

Now, some photos:  Ara, fotos: