Friday, November 2, 2012

a sweet rich treat. Un capritx molt ric i molt dolce

The photo has come out a bizarrely weird yellowish colour, but nonetheless, you can get an idea.  This is a suïsse, thick rich hot chocolate with a lump of nearly cheese like cream on top.  Mmmmm.

Even Youngest couldn't finish it.

Aquesta foto ha sortit molt estrany i groga, no obstant això, pots tenir una idea.  Que hem tingut avui es diu un suïsse,  xocolata espessa i rica amb nata a sobre.  mmmmm.  Ni la petita podia acabar-lo.


Then we were off to the Miró museum, to see an exhibit there about the influence of Jackson Pollock on later artists.  I will openly state that I am not a fan of Pollock's work, but I was fascinated to see what later artists had moved on from Pollock's innovations (and his ability with publicizing himself)

Desprès d'aquesta extravagància, hem anat cap al museu Miró per veure una exposició sobre la influència d'en Jackson Pollock sobre altres artistes.  Haig de dir, molt clarament, que no sóc un 'fan' de la obra d'en Pollock, però estava fascinada per veure d'on han anat altres artistes de la seva influència (i habilitat amb la publicitat).

While I do think that the work that was shown in the exhibition, most of which focused on the movement of art as the intention, particularly movement that is divorced from the artist's skill and interpretation and message, is essentially a dead end, and not a very interesting one, there were pieces there I liked.
La majoria de les obres eren enfocat sobretot amb els moviments necessari per crear una obra sobre el que vol dir l'artista; i per fer-ho intentaven de separar l'habilitiat i el missatge de l'artista de l'obre - que la feien surtir quasi mecànicament. Penso jo que aquestes ideàs no van anar enlloc, i que el viatge intel·lectual que van fer no era ni gaire interessant tampoc, però a l'hora hi havien algunes quadres que m'agradaven.

While some of it was cool such as, burying paint bags in plaster then shooting bullets through the plaster to see the forms that emerge, or sitting on the subway with eyes closed and large headphones on, a pencil in each end and 'drawing' the movements of the train as you are shaken about, ultimately, I didn't really find it interesting.  

Tenen penjat algunes obres que, pel tema de manera de fer-les eren força guia, per exemple, enterrant bosses de pintura en guix i despertant a traves del guix per mirar quins 'dibuixos' surten...o.....un home va seure, amb ulls tancats i auriculars enormes posades, al metro amb un llapis a cada mà, 'dibuixant' el moviment del tren quan el sacsejava...però al final, no m'interessava gaire.

Otto Piene had three fascinating pieces that were variations on Black Sun though the one in the link is not the one we saw.  It was a fascinating exhibit, and there was a lot of work done in Japan that was influenced by him.  Overall, a worthwhile exhibit, and to Youngest's delight, Calder's mercury fountain was up and running again.  Fascinating.

Hi eren tres quadres d'en Otto Piene, fascinants...variacions del Sol Negre.  L'exposició, sobre tot, era molt interessant i hi era moltes obres des del Japó que eren força influenciats per en Pollock.  

Sobretot, valia la pena anar-hi i la Petita era molt feliç troba que el font de mercuri d'en Calder estava funcionant.  Una meravelle.

3 comments:

Anonymous said...

Sounds like a challenge... the suïsse, I mean :). Although drawing the subway with the headphones also would be.

Trish said...

Oh man. That looks like a meal in itself. I'm sure it was tasty, though, even if it couldn't be finished.

oreneta said...

The suiîsse was a major challenge, you have got to be HUNGRY! He wasn't trying to draw anything, simply recording the movements of his body in the train, so I don't think it was that much of a challenge over all.

Trish, it was, a billion calories a spoonful, but soooo yummy.