Sunday, March 25, 2012

I think I covered all the bases today. Em sembla que he fet tot avui.

Let's see.  Did some pilates to keep my legs in form, did half an hour of drawing.  Spent time contemplating a painting and now have a way forward with it.  Walked, with the man (BONUS) and rowed too!  again with him, triple bonus.  Stopped with the rowing folks and some other friends on the terrace in the sun.  Lovely.

Mira, he fet pilates, per mantenir la forma de les meves cames, un mig hora de dibuix.  He passat temps contemplant una pintura i ara jo sé el que haig de fer.  He caminat, amb l'Home (YEAH) i he remat també!  encara amb l'Home....fantàstic.  Passat una estona amb els gens de remar i altres amics en el sol.  Una passada.

Walked again....sweet.  Ate a delicious lunch, napped, read, went to see Youngest perform.....ate a delicious (well, maybe my enthusiasm is carrying me too far, but it was good), read to the kids and now a nice comfy bed.

Hem caminat més, hem dinat be, hem fet una migdiada, he llegit, i he anat a veure l'espectacle que ha actuat la Petita (amb uns quants altres nens).  Hem sopat molt bé (potser em poso una mica massa entusiasmada, era bo però rés espectacular) he llegit pels nens i ara estic reposant en el meu llit, molt còmoda.

I should say that these kid's performances?  The are so. much. better here.  SO MUCH!  They are funny as all get out, the costumes are always incredibly creative and evocative without spending a fortune, the staging and lighting is always cool and they are FUNNY.  You come out of them happy and entertained rather than relieved.  Know what I mean?

Haig de dir també que aquest tipus d'espectacle, actuat pels nens?  Estan molt. millor. aquí.  Però MOLT!  Estant tant divertits que passis molt de temps rient.  Els disfresses estan sempre increïblement creatius, i evocatius, no gasten molt per fer-los, els llums, el son i com ho fan la coreografia està sempre molt ben fet i sobretot, són d.i.v.e.r.t.i.t.s.  Surts sempre contents i feliç més que alleujat, si saps que vull dir.

That I'll count as a good day, no?   Youngest too.   Un dia prou bé, no? La Petita pensa igual també.

3 comments:

elpadawan said...

Definitely sounds like a good day ;). Much better than the rollercoaster of the past few days, eh?

thecatalanway said...

that sounds like a full day ! And a good day - well organised or perhaps just one of those 'days sent' as they say in cornwall.
Kx

Sam said...

It sounds like you had one of those perfect days that you get to putter through but then realize that you did a ton of wonderful happy things!