Thursday, March 29, 2012

Still no photos because... encara no tinc fotos perquè.....

I spent every spare moment sleeping or painting.  No kidding.

He passat cada moment que podria trobar pintant o dormint.  De veritat.

Report card time, so I was at work early......and got it ALL done!  YEAH!!!! and a note to anyone out there who ever takes private lessons for any reason whatsoever.  SHOW UP.  If you can't show up, phone WAY in advance.  It's just rude otherwise, even if the person will still be paid.

Està l'època per fer notes i per això he arribat molt aviat a treballar, i he acabat TOT!!!  TOMA!!!! i per recordar, si fas classes particulars algun dia, per qualsevol raó?  ASSISTÍS A CLASSE!!!!!  Si no pugis assistir, trucar...MOLT aviat.  Està simplement maleducat si la mestra està pagat o no.

When I wasn't doing that, or being stood up by students, I was painting or having a truncated nap (shortened cause I had to get up for a class that didn't happen).  Grrrr.  I woke up at 5 am...a wee bit early I thought, laid in bed for half an hour, and then got up to paint.  What a beautiful start to the day.  Mmmmm, and then the student who didn't show?  Spent that hour painting too.  Felt a much happier and calmer girl by the end of that. 

En els moments quan no feia això, ni esperant per alumnes que no arribava, estava pintant o fent un migdiada molt truncada (ho havia de fer més curt per tornar a treballar per un classe que no passava).  Grrrrr.  He despertat a les 5 aquest mati(nada) una mica massa aviat.  He quedat allà, pel llit per un mig horeta, però finalment he aixecat i he anat a pintar.  Una començament del dia molt preciós.  I quan aquest alumne no assistia?  Un altre hora pintant.  M'he trobat molt més tranquil·la i contenta al final d'això.

Hope you had a good one.  Espero que hagi tingut un bon dia també.

3 comments:

elpadawan said...

"When life gives you lemons, paint them"? :)

Beth said...

Early morning creativity time – it works for me as well. Wonder why? The quiet? Fresh, unfettered mind? No other demands?

Naps are wonderful, too. ;)

oreneta said...

Next canvas, m'kay?

Beth, new for me, the early morning work time, but so far, not too bad. I am more of a night owl naturally. And a napper.